login:
hasło:
Aktualne Warunki Techniczne tekst jednolity

Opracowany przez SNB tekst jednolity Warunków Technicznych uwzględnia nowelizację przepisów z dnia 5 lipca 2013 roku, opublikowaną 13 sierpnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 926. Zmiany przepisów weszły w życie 1 stycznia 2014 roku.

Tekst jednolity zawiera przypisy dotyczące daty wejścia w życie kolejnych zmian oraz uchyleń przepisów, co pozwala na jego praktyczne użytkowanie na potrzeby przygotowania inwestycji, jak i realizacji procesu budowlanego, w tym w celu ustalenia aktualnej podstawy prawnej wymagań w sprawach wszczętych a niezakończonych, kiedy:

  1. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów,
  2. zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

a także, gdy toczy się postępowanie sądowe dotyczące spełnienia przepisów obowiązujących na dzień sporu.

Tekst jednolity uwzględnia przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690), które weszło w życie 16 grudnia 2002 r. oraz zmiany wprowadzone:

  • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156), które weszło w życie 27 maja 2004 r.
  • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 201, poz. 1238), które weszło w życie 1 stycznia 2009 r.
  • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 228, poz. 1514), które weszło w życie 1 stycznia 2009 r.
  • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 56, poz. 461), które weszło w życie 8 lipca 2009 r., z wyłączeniem przepisu zawartego w § 1 pkt 33, który wszedł w życie 7 kwietnia 2009 r.
  • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 239, poz. 1597), które weszło w życie 21 marca 2011 r.
  • rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1289), które weszły w życie 23 lutego 2013 r.
  • rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 926), które weszły w życie 1 stycznia 2014 r.
opracowanie
Anna Sas-Micuń / SNB
prawo | technologia | ludzie

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki
al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa
tel. 22 489 54 30, 22 299 33 08 biuro@snb.org.pl
Copyright © 2010-2015 SNB