wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Stanowisko SNB do projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki w odpowiedzi na pismo z Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło w piśmie z dnia 30 grudnia 2020 r. stanowisko do konsultowanego publicznie projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Stanowisko SNB do projektu rozporządzenia MZ w sprawie Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach na pobyt ludzi

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki w odpowiedzi na pismo Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztofa Saczka, przy piśmie z dnia 16 listopada 2020 r. przekazało uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w...

Uwagi do projektu rozporządzenia MR,PiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki w odpowiedzi, na pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Roberta Tomanka , przekazało przy piśmie z dnia 17 października 2020 r. uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządznie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Uwagi do projektu nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, w odpowiedzi na pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Roberta Nowickiego, przekazało przy piśmie z dnia 18 czerwca 2020 r. uwagi do projektu nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Stanowisko SNB do projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, w odpowiedzi na pismo Podseketarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Roberta Nowickiego, przekazało przy piśmie z dnia 5 maja 2020 r. stanowisko do projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych, nadesłanego do opiniowania w trybie konsultacji publicznych.

Spotkanie łączone zespołów ds. wymagań dla instalacji przepięciowej i odgromowej oraz ds. wymagań dla stanowisk postojowych dla elektryków

W dniu 26 marca 2020 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się łączone spotkanie zespołów ds. wymagań dla instalacji przepięciowej i odgromowej i ds. wymagań dla stanowisk postojowych przeznaczonych dla samochodów elektrycznych.

Kolejne spotkanie GR4 zespołu ds. wymagań dla wentylacji w części dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego

W dniu 24 marca 2020 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołów do spraw wymagań dla instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz do spraw wymagań dla urządzeń dźwigowych i schodów ruchomych w odniesieniu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

Kolejne spotkanie GR8

W dniu 5 marca 2020 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie GR8.

Stanowisko SNB do projektu ustawy zmieniającej ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, przy piśmie z dnia 17 lutego 2020 r., przekazało stanowisko do projektu ustawy zmieniającej ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska.

liczba artykułów: 241, wyświetlane artykuły: 1 -10