wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Nowa wersja projektu zmian rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

W BIP Ministerstwa Infrastruktury została opublikowana nowa wersja projektu zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który w dn. 19 sierpnia 2011 r. został ponownie przekazany do konsultacji społecznych.  

Obecny projekt w sposób zasadniczy modyfikuje pierwotną propozycję (więcej czytaj o niej tu). Zakłada on zmianę brzmienia § 26 ust. 1 poprzez dodanie wymogu, aby działka budowlana, przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, miała zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku także do sieci telekomunikacyjnej. Uchylone zostały § 191-192 rozporządzenia, a wprowadzony nowy rozdział 8a „Instalacja teletechniczna i telekomunikacyjna”, w którym to szczegółowo zostały przedstawione wymogi w zakresie instalacji telekomunikacyjnych, odrębnie dla: budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej (§ 192b), budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania (§ 192c), budynków mieszkalnych wielorodzinnych (§ 192d), wprowadzając m.in. nowe pojęcie teletechnicznej skrzynki lokalowej. Ponadto zmodyfikowana została propozycja zmian w załączniku 1 do rozporządzenia („Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu”).

Zmianie uległy także cele nowelizacji rozporządzenia, którymi obecnie są:

1) wprowadzenie obowiązku montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w nowo budowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, a także budynkach użyteczności publicznej służących celom związanym z oświatą i wychowaniem, zapewniającej w szczególności dostęp do szerokopasmowego Internetu,

2) wprowadzenie obowiązku montażu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych instalacji umożliwiającej odbiór programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny i satelitarny;

3) zapewnienie, aby w w/w budynkach istniały odpowiednie pomieszczenia lub miejsca na osprzęt i urządzenia instalacyjne do montażu instalacji telekomunikacyjnej, wyposażone w zasilanie elektryczne.

Jednocześnie Ocena Skutków Regulacji nie uległa zmianie

Karolina Wójcik / SNB
opracowanie

Karolina Wójcik / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas