wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Do Senatu RP trafił uchwalony w dniu 31 sierpnia 2011 r. przez Sejm projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (druk Senatu nr 1367).

Ustawa w art. 1 reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, stanowiącego odrębną nieruchomość.

Na potrzeby obszaru regulacji ustawy zdefiniowano w słowniczku (art. 3 pkt 2 i 3) pojęcia lokal mieszkalny i dom jednorodzinny, przez które rozumie się odpowiednio:

W świetle obowiązujących przepisów wznoszony lokal mieszkalny i dom jednorodzinny powinny spełniać wymagania techniczno-budowlane, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.), przy czym rozporządzenie ustala w tym zakresie i definiuje, na potrzeby własne rozporządzenia, inne pojęcia odpowiednio: mieszkania oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Budynek mieszkalny jednorodzinny, w świetle § 3 pkt 4, należy do grupy budynków mieszkalnych, co oznacza, iż przepisy rozporządzenia odnoszące się do budynków mieszkalnych mają również zastosowanie do budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Przez mieszkanie, w rozumieniu § 3 pkt 9, należy rozumieć zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mających odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w art. 3 w pkt. 9 definiuje pojęcie trwałego nośnika informacji, przez który należy rozumieć materiał lub urządzenie umożliwiające przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane.

Art. 21 w/w ustawy określa obowiązki dewelopera w zakresie udostępniania informacji, niezbędnych dla osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, na jej żądanie, zapewniających  możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorcy, zgodnie z pkt. 5, z projektem architektoniczno-budowlanym. Zgodnie z obowiązującym art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) obiekt budowlany, w tym budynek, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, przez które należy rozumieć rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Art.35 w/w ustawy  wprowadza zmiany w ustawie Prawo budowlane. Zmiany dotyczą rozszerzenia delegacji dla ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej do wydania  rozporządzenia. Na ministra nałożono obowiązek uregulowania, poza szczegółowym zakresem i formą projektu budowlanego, również szczegółowego zakresu i formy dokumentacji powykonawczej.

7 września Senacka Komisja Ustawodawcza rozpatrzyła uchwaloną przez Sejm RP ustawę, wnosząc poprawki do art. 35 pkt. 1 dotyczącego ust. 6, polegające na wykreśleniu regulacji dotyczących dokumentacji powykonawczej i doprecyzowaniu wymagań dotyczących projektu budowlanego poprzez dodanie wyrazów ”uwzględniając zawartość projektu budowlanego w celu zapewnienia czytelności danych”.

Planowane rozpatrzenie poprawek Senatu nastąpi w czasie posiedzenia Senatu w dniach 13-14 września 2011 r. Termin rozpatrzenia ustawy przez Senat upływa w dniu 5 października 2011.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas