wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Planowane zmiany przepisów techniczno-budowlanych w 2012 r.

9 marca 2012 r. na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zamieszono uzupełnienie wykazu zadań legislacyjnych przyjętych do realizacji w 2012 r.

W pkt 203 Wykazu umieszczono nowelizację rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn.zm.). Celem kolejnej nowelizacji jest wprowadzenie obowiązku montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej dla nowowznoszonych budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej służących celom związanym z oświatą i wychowaniem. Proponowane zmiany w § 192 prowadzić będą do kompleksowego uregulowania wymagań dla instalacji telekomunikacyjnych, które obowiązkowo mają stanowić wyposażenie techniczne budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej, zgodnie z ustaleniami § 56 w/w rozporządzenia.

Powyższe działanie stanowi wypełnienie postanowień art. 30 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usługi i sieci telekomunikacyjnych. Przewidywany termin wydania rozporządzenia to czerwiec 2012 r. 

W pkt 204 Wykazu umieszczono kolejną nowelizację rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn.zm.). Celem nowelizacji jest transpozycja postanowień dyrektywy 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. MTBiGM ustali minimalne wymagania ogólne dotyczące charakterystyki energetycznej budynków wyrażone w postaci wskaźnika EP oraz cząstkowe w postaci wymagań dla ścian, stropodachów, okien i innych przegród. Wymagania te zostaną przygotowane z uwzględnieniem optymalizacji kosztowej.

Przewidywany termin wydania rozporządzenia to II połowa 2012 r.

W pkt 206 Wykazu umieszczono nowelizację rozporządzenia MTBiGM w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego, której celem będzie implementacja postanowień dyrektywy 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Przedmiotem regulacji będą wymagania dotyczące obowiązku przeprowadzenia analizy, pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

Przewidywany termin wydania rozporządzenia to II połowa 2012 r.

W pkt 207 Wykazu umieszczono nowelizację rozporządzenia MI w sprawie książki obiektu budowlanego, której celem będzie implementacja postanowień dyrektywy 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Przedmiotem regulacji będą wzory protokołów z przeglądów jednorazowych instalacji ogrzewczych oraz okresowych kotłów i urządzeń chłodniczych, a także wzory sprawozdań z przedmiotowych przeglądów.

Przewidywany termin wydania rozporządzenia to II połowa 2012 r.  

W/w plany legislacyjne dotyczą aktów wykonawczych do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 123 z późn.zm.).

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas