wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Publikacja rozporządzenia MTBiGM ws. szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

27 kwietnia 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 462 ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 462) zostało wydane na mocy delegacji zawartej w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm.), zmienionego przez art. 35 ust.1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. nr 232, poz. 1377).

Rozporządzenie, zgodnie z § 1 określa szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, stanowiącego podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, nie ograniczając zakresu opracowań projektowych w stadiach poprzedzających opracowanie projektu budowlanego oraz na potrzeby związane z wykonywaniem robót budowlanych.

Rozporządzenie określa wymagania dotyczące zarówno formy, jak i zakresu projektu budowlanego, podzielonego na zagadnienia:

Zgodnie z § 4 ust.3 rozporządzenia projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, spełniający wymagania § 11-13 w zakresie opisu technicznego i części rysunkowej, może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po dostosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z § 6 ust.4 projekt budowlany należy opracować stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach wymienionych w załączniku do rozporządzenia lub inne objaśnione w legendzie. Załącznik do rozporządzenia stanowiący Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu zawiera 9 norm, w tym PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

Zasady zawarte w tej normie mają zastosowanie do budynków nowowznoszonych, a także w przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków istniejących – jeżeli zasady te były stosowane w tych budynkach przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 29 kwietnia 2012 r. 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas