wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii

W dniu 2 maja 2012 r. Ministerstwo Gospodarki przesłało do konsultacji środowiskowych i międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii. Ministerstwo ustaliło 7-dniowy termin nadsyłania ewentualnych uwag.

Projekt rozporządzenia stanowi wypełnienie delegacji zawartej w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551). Projekt reguluje następujące kwestie:

Projekt zawiera 4 załączniki:

Zał. nr 1 – Wzór karty audytu efektywności energetycznej.

Zał. nr 2 – Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, dla których może być sporządzany audyt efektywności energetycznej w sposób uproszczony.

Załącznik nr 2 stanowi wykaz takich przedsięwzięć. Do sporządzenia audytu uproszczonego wykorzystuje się dane i metody zawarte w załączniku nr 3.

Zał. nr 3 – Dane i metody wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii.

Zgodnie z § 3 projektu rozporządzenia audyt sporządzany przez zrealizowaniem przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej powinien zawierać także opis możliwych rodzajów i wariantów realizacji tego przedsięwzięcia wraz z oceną jego opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii oraz efektu ekologicznego, rozumianego jako zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska. W opisie należy przedstawić wyniki obliczeń i wnioski z nich wynikające dotyczące wyboru optymalnego wariantu lub rodzaju przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej. 

Zał. nr 4 – Sposób wyznaczania procentowego udziału ciepła wytworzonego w odnawialnych źródłach energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych oraz wskaźników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej.

Ostatnim elementem załącznika nr 4 jest tabela ze współczynnikami nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla poszczególnych nośników energii końcowej – z podziałem na paliwa/źródła energii: olej opałowy, gaz ziemny, gaz płynny, węgiel kamienny, węgiel brunatny, biomasa, kolektor słoneczny termiczny, ciepło odpadowe z przemysłu i energię elektryczną z podziałem na: produkcję mieszaną i z ogniw fotowoltaicznych.  

Proponowane wejście w życie procedowanych przepisów następuje po 14 dniach od dnia ogłoszenia. 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas