wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiana warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia pod pozycją 472 opublikowano ustawę z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Natomiast w Dzienniku Ustaw z dnia 21 maja 2012 r. pod pozycją 560 opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

W/ w ustawa w art. 2 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm.) do art. 30 nowy ust. 4a, art. 33 ust.2 nowy pkt 7, art. 57 ust.1 nowy pkt 8. Wprowadzone zmiany dotyczą postępowania poprzedzającego realizację przebudowy drogi włączonej do transeuropejskiej sieci drogowej.

Ustawa weszła w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 7 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm.).  

Zmiany rozporządzenia dotyczą wymagań w zakresie układu geometrycznego przed wjazdem do tunelu o długości większej niż 250 m.

Rozporządzenie weszło w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas