wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

W Dzienniku Ustaw z  dnia 29 maja  2012 r. pod pozycją 608 opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

W/w rozporządzenie ustala nowe wymagania dla instalacji oświetlenia oraz wentylacji mechanicznej, dotyczące tuneli, w zakresie bezpieczeństwa pożarowego:

Obowiązek zastosowania oświetlenia zapasowego i ewakuacyjnego dotyczy tuneli, w których wymagane jest oświetlenie światłem sztucznym.

Zgodnie z pkt 11 w/w rozporządzenia w § 321 w ust. 4 doprecyzowane zostały wymagania dla systemu wentylacji mechanicznej w zakresie zapewnienia warunków usuwania dymu i ciepła w sposób:

Nowy ust. 4a § 321 ustala wymagania dla wentylatorów służących do usuwania dymu i ciepła w zakresie klasy F, określonej według Polskiej Normy dotyczącej wymagań dla wentylatorów oddymiających, przy czym klasa ta nie może być mniejsza niż F400 120.

Zgodnie z nowym brzmieniem ust. 5 § 321 w tunelu z wentylacją poprzeczną kanały świeżego i zużytego powietrza powinny być oddzielone przegrodami z materiałów niepalnych o klasie odporności ogniowej ze względu na szczelność ogniową (E) i dymoszczelność (S) co najmniej ES 120.

Zgodnie z ust. 5a § 321 tunel o długości większej niż 500 m powinien być wyposażony w system sygnalizacji pożarowej. Z wymagania tego, zgodnie z postanowieniami ust. 5b, zwolnione są tunele z wentylacją naturalną.

Zgodnie z nowym § 322b tunel o długości większej niż 500 m powinien posiadać wyjścia awaryjne umożliwiające jego opuszczenie bez pojazdów i dotarcie w bezpieczne miejsce. Wyjście awaryjne, którym zgodnie z ustaleniami zmienianego rozporządzenia może być: bezpośrednie wyjście z tunelu na zewnątrz, przejście poprzeczne miedzy nawami tunelu lub przejście do innego tunelu, wyjście na galerię ewakuacyjną, schron z drogą ewakuacyjną wydzieloną od nawy tunelu. Wyjścia awaryjne powinny być zamykane drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 120 S60, określonej zgodnie z Polską Normą dotyczącą klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych na podstawie badań odporności ogniowej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przywołane poniżej zmiany regulacji wprowadzanie rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, w zakresie swoich regulacji są odpowiednikiem wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn.zm.).

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas