wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Utworzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 lipca 2012 r. pod pozycją 856 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.

Wydanie rozporządzenia było możliwe na mocy delegacji zawartej w art. 12a i art. 15 ust.2  ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392). Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, przy ministrze właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej utworzona zostanie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego, w skład której, zgodnie z § 3 ust.2, wejdą wybitni przedstawiciele nauki i praktyki z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska oraz ochrony dóbr kultury.

O randze Komisji Kodyfikacyjnej świadczy:

Przedstawicielem ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej jest Sekretarz Komisji, którego powołuje i odwołuje minister, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Komisji, spośród pracowników urzędu obsługującego ministra.

Komisja Kodyfikacyjna w ustalonym składzie działa w okresie nie dłuższym niż 4 lata (§ 4 ust.1). Ewentualny kolejny okres działania Komisji wymaga następnych nominacji.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Przewodniczący Komisji może, spośród członków Komisji, liczącej od 8 do 14 osób, zgodnie z § 3 ust.2, powoływać zespoły problemowe na stałe lub na czas oznaczony albo do wykonywania określonego zadania.

Do zadań Komisji, zgodnie z § 7, należy opracowanie projektu przepisów rangi ustawowej w zakresie kompleksowej regulacji dotyczącej procesu inwestycyjno-budowlanego.

Projekty poszczególnych części regulacji będą rozpatrywane i przyjmowane na posiedzeniach plenarnych. Przewodniczący Komisji może zwrócić się do ministra o skierowanie, opracowanego przez Komisję, projektu do konsultacji społecznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas