wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo budowlane

15 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 695 opublikowana została ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

Ustawa wprowadza następujące zmiany:

- doprecyzowanie w ustawie, iż uprawnienia budowlane mogą być udzielanie w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń,

- podział uprawnień budowlanych w specjalności kolejowej na odpowiednie zakresy,

- dodanie art. 15a ustalającego zakres uprawnień budowlanych  do projektowania w odpowiedniej specjalności, uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie, a także w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie, odpowiednio inżynieryjnej mostowej  czy inżynieryjnej drogowej i kolejowej  oraz hydrotechnicznej, inżynieryjnej wyburzeniowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ponadto uregulowano uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, dla osób posiadających tytuł zawodowych mistrza.

- zmodyfikowano w konsekwencji zakres delegacji dla ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, do wydania właściwego rozporządzenia, rezygnując ze wskazania ograniczeń zakresu uprawnień.

Ustawa wchodzi  w życie z dniem 30 kwietnia 2019 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas