wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiany w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz w innych ustawach powiązanych

24 września 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1815 opublikowana została ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa w art. 5 dokonuje zmian w ustawie Prawo budowlane w zakresie definicji pojęć obiekt liniowy (pkt 3a art.3  ustawy PB) oraz tymczasowy obiekt budowlany (pkt 5 art. 3 ustawy PB). Zmianie ulegają także przepisy w zakresie obowiązku uzyskiwania pozwoleń na budowę oraz właściwych zwolnień z tego obowiązku i realizacji obowiązku zgłoszenia budowy. Ponadto dodano w art. 33 ust. 2 pkt 9, ustalający obowiązki projektanta instalacji radiokomunikacyjnych, a także dodano art. 34, precyzujący obowiązek organu administracji architektoniczno - budowlanej w zakresie zamieszczania informacji w Biuletynie Administracji Publicznej m.in. o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

Przepisy ustawy wchodzą w życie z dniem 25 października 2019 r. z wyjątkiem art. 11 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie 25 grudnia 2019 r. art. 1 pkt 5, art. 8 pkt 7 lit. b i art. 11 pkt 9 i 12 lit. b i c, które  wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. art. 1 pkt 10 lit. a, b tiret pierwsze i trzecie oraz lit. c w zakresie art. 29 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas