wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Powołanie Zespołu oraz Rady Opiniodawczo-Doradczej do spraw projektu założeń do ustawy Kodeks Budowlany

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Zarządzeniem nr 10 z dnia 21 lutego 2012 r. na podstawie przepisów dotyczących uprawnień Rady Ministrów powołał Zespół oraz Radę Opiniodawczo-Doradczą do spraw projektu założeń do ustawy Kodeks Budowlany. Członkami powołanego na mocy zarządzenia nr 10 Zespołu są przedstawiciele Departamentów wchodzących w...

Zmiana rozporządzenia ws. finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 lutego 2012 r. pod pozycja 224 opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. Rozporządzenie wprowadza...

Nowy wzór świadectwa stwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu uprawniającego do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. 14 lutego 2012 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 167 opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa...

Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 stycznia 2012 r. pod pozycją 90 ukazało się Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania. Tekst jednolity uwzględnia przepisy ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz....

Plan zadań legislacyjnych MG na 2012 rok

Ministerstwo Gospodarki opublikowało 12 stycznia 2012 r. Wykaz prac legislacyjnych dotyczących projektów rozporządzeń Ministra Gospodarki, do realizacji w 2012 r. Punkty: 33.1.12, 34.1.12 oraz 35.1.1.12 Wykazu odnoszą się do działań legislacyjnych związanych z wykonaniem upoważnień ustawowych – ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. (Dz. U. Nr 94, poz....

Nowe wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne

29 grudnia 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 289 pod pozycją 1699 ukazało się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych...

Rozporządzenie MŚ w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

30 grudnia 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 291 pod pozycją 1714 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714) zostało...

Plan zadań legislacyjnych MTBiGM na 2012 rok

Ukazał się plan zadań legislacyjnych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na 2012 rok. Minister Transport, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zatwierdził wykaz prac legislacyjnych do zrealizowania w 2012 r. Z zakresu działu budownictwo przewiduje się przygotowanie wyłącznie trzech rozporządzeń, stanowiących wypełnienie delegacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo...

Projekt nowej ustawy Prawo gazowe

22 grudnia 2011 r. Ministerstwo Gospodarki przesłało do konsultacji społecznych projekt ustawy Prawo gazowe. Termin nadsyłania uwag upływa po 30 dniach. Projekt ustawy określa zasady i warunki dostarczania gazu ziemnego, przyłączania do sieci, sprzedaży gazu oraz zmiany sprzedawcy, warunki przesyłu, dystrybucji gazu ziemnego, magazynowania, skraplania gazu ziemnego oraz regazyfikacji...

Projekt nowej ustawy Prawo energetyczne

22 grudnia 2011 r. Ministerstwo Gospodarki przesłało do konsultacji społecznych projekt ustawy Prawo energetyczne. Termin nadsyłania uwag upływa po 30 dniach. Projekt obejmuje swoimi regulacjami dotychczasowy obszar legislacyjny. Uzupełniony został o wymagania wynikające z rozwoju techniczno-technologicznego oraz postanowienia regulacji europejskich. W art. 2 projektu, stanowiącym słowniczek...

liczba artykułów: 184, wyświetlane artykuły: 141 -150