wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Konsultacje społeczne projektu "Strategia. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko - Perspektywa 2020"

Do 30 października 2011 r. trwają konsultacje społeczne projektu Strategia. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko – Perspektywa 2020, przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Środowiska wraz z dokumentem towarzyszącym: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii. W rozdziale IV Strategii, zawierającym opis celów rozwojowych i...

Obowiązkowe ubezpieczenie OC audytora efektywności energetycznej

W Dz. U. Nr 210 pod pozycją 1248 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej. Rozporządzenie zostało wydane na mocy delegacji ustawowej – art. 32 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551) i określa...

Nowelizacja standardów kształcenia dla architektów

W Dz. U. Nr 207 pod pozycją 1233 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury. Rozporządzenie zostało wydane na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 9b ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr...

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski w konsultacjach społecznych

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski, opracowany przez Ministerstwo Gospodarki, z udziałem Ministerstwa Infrastruktury, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., został przekazany w dniu 28 września 2011 r. do uzgodnień społecznych i międzyresortowych. Drugi Krajowy Plan Działań został przygotowany w związku...

Ogłaszanie jednolitych tekstów ustaw i innych aktów prawnych

W dn. 21 września 2011 r. opublikowano w Dz. U. Nr 197 pod pozycją 1172 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Wymóg opracowania tekstu jednolitego ustawy wynika z przepisu zawartego w art. 16 ust.1 zdanie pierwsze ustawy...

Uchwalenie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Sejm na posiedzeniu w dn. 16 września 2011 r. uchwalił ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej...

Rozporządzenie Ministra Gospodarki ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

W Dzienniku Ustaw Nr 189 pod pozycją 1126 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie...

Projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Do Senatu RP trafił uchwalony w dniu 31 sierpnia 2011 r. przez Sejm projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (druk Senatu nr 1367). Ustawa w art. 1 reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę albo do przeniesienia na...

Rozporządzenie RM ws. zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw

W Dzienniku Ustaw nr 181 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw. Przyjęcie rozporządzenia stanowi realizację delegacji określonej w art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie...

Nowa wersja projektu zmian rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

W BIP Ministerstwa Infrastruktury została opublikowana nowa wersja projektu zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który w dn. 19 sierpnia 2011 r. został ponownie przekazany do konsultacji społecznych. Obecny projekt w sposób zasadniczy modyfikuje pierwotną propozycję (więcej czytaj o niej...

liczba artykułów: 174, wyświetlane artykuły: 151 -160