wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Konsultacje Założeń do projektu ustawy – Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Ministerstwo rozpoczęło konsultacje Założeń do projektu ustawy – Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Termin nadsyłania uwag upływa 12 lipca 2012 r. Założenia zostały podzielone na kilka części: Wprowadzenie, w którym zawarto opis proponowanych zmian systemowych oraz uzasadnienie ich...

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 maja 2012 r. pod pozycją 608 opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. W/w rozporządzenie ustala nowe wymagania dla instalacji oświetlenia oraz wentylacji...

Zmiana warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia pod pozycją 472 opublikowano ustawę z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Natomiast w Dzienniku Ustaw z dnia 21 maja 2012 r. pod pozycją 560 opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków...

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii

W dniu 2 maja 2012 r. Ministerstwo Gospodarki przesłało do konsultacji środowiskowych i międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii. Ministerstwo ustaliło 7-dniowy termin nadsyłania ewentualnych...

Publikacja rozporządzenia MTBiGM ws. szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

27 kwietnia 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 462 ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U....

Konsultacje społeczne projektu założeń do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej rozpoczęło 27 marca 2012 r. konsultacje środowiskowe dotyczące projektu założeń do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (wersja marzec 2012). Powodem opracowania projektu założeń do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków jest obowiązek transpozycji postanowień dyrektywy Parlamentu...

Rozporządzenie MPiPS w sprawie mieszkań chronionych

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 marca 2012 r. pod pozycją 305 opublikowano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) Rozporządzenie określa m.in....

Planowane zmiany przepisów techniczno-budowlanych w 2012 r.

9 marca 2012 r. na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zamieszono uzupełnienie wykazu zadań legislacyjnych przyjętych do realizacji w 2012 r. W pkt 203 Wykazu umieszczono nowelizację rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,...

Powołanie Zespołu oraz Rady Opiniodawczo-Doradczej do spraw projektu założeń do ustawy Kodeks Budowlany

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Zarządzeniem nr 10 z dnia 21 lutego 2012 r. na podstawie przepisów dotyczących uprawnień Rady Ministrów powołał Zespół oraz Radę Opiniodawczo-Doradczą do spraw projektu założeń do ustawy Kodeks Budowlany. Członkami powołanego na mocy zarządzenia nr 10 Zespołu są przedstawiciele Departamentów wchodzących w...

Zmiana rozporządzenia ws. finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 lutego 2012 r. pod pozycja 224 opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. Rozporządzenie wprowadza...

liczba artykułów: 202, wyświetlane artykuły: 151 -160