wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiana rozporządzenia MPiPS ws. najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

21 grudnia 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 274 pod pozycją 1621 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Rozporządzenie stanowi nowelizację rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej...

Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia MTBiGM w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej rozpoczęło konsultacje środowiskowe dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (wersja 30 listopada 2011 r.). Termin zakończenia konsultacji środowiskowych upływa z dniem 5 stycznia 2012. Powodem opracowania projektu rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i...

Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej rozpoczęło konsultacje środowiskowe dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (wersja 1 grudnia 2011 r.). Termin zakończenia konsultacji środowiskowych upływa z dniem 5 stycznia 2012. Powodem opracowania projektu rozporządzenie w sprawie ustalania...

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Z dniem 30 listopada 2011 r. w Dzienniku Ustaw nr 259 pod pozycją 1553 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w spawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie...

Kolejny projekt zmian Warunków Technicznych dla budynków

Kolejna wersja projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie została przesłana 27 października 2011 r. do uzgodnień międzyresortowych W Biuletynie Informacji Publicznej MI ukazało się pismo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przekazania projektu...

Publikacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

3 listopada 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 234 pod pozycją 1385 została opublikowana ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385) określa zasady finansowania działań poszkodowanych,...

Podsumowanie prac Ministerstwa Infrastruktury (2007-2011)

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało w dniu 8 listopada 2011 r. podsumowanie prac resortu w okresie listopad 2007 - listopad 2011. W uzupełnieniu do bilansu dołączono trzy załączniki: Zał. nr 1 wykaz ustaw, które przygotowywał resort infrastruktury, Zał. nr 2 wykaz rozporządzeń ministra infrastruktury, Zał. nr 3 wykaz umów międzynarodowych z UE. Obszar Budownictwa został...

Zdefiniowanie w prawie nowego pojęcia - "tymczasowe pomieszczenie"

19 października 2011 r. w Dz. U. Nr 224 pod pozycją 1342 opublikowana została ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. W art. 1, dotyczącym zmian w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o...

Konsultacje społeczne projektu "Strategia. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko - Perspektywa 2020"

Do 30 października 2011 r. trwają konsultacje społeczne projektu Strategia. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko – Perspektywa 2020, przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Środowiska wraz z dokumentem towarzyszącym: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii. W rozdziale IV Strategii, zawierającym opis celów rozwojowych i...

Obowiązkowe ubezpieczenie OC audytora efektywności energetycznej

W Dz. U. Nr 210 pod pozycją 1248 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej. Rozporządzenie zostało wydane na mocy delegacji ustawowej – art. 32 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551) i określa...

liczba artykułów: 202, wyświetlane artykuły: 171 -180