wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Nowelizacja standardów kształcenia dla architektów

W Dz. U. Nr 207 pod pozycją 1233 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury. Rozporządzenie zostało wydane na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 9b ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr...

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski w konsultacjach społecznych

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski, opracowany przez Ministerstwo Gospodarki, z udziałem Ministerstwa Infrastruktury, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., został przekazany w dniu 28 września 2011 r. do uzgodnień społecznych i międzyresortowych. Drugi Krajowy Plan Działań został przygotowany w związku...

Ogłaszanie jednolitych tekstów ustaw i innych aktów prawnych

W dn. 21 września 2011 r. opublikowano w Dz. U. Nr 197 pod pozycją 1172 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Wymóg opracowania tekstu jednolitego ustawy wynika z przepisu zawartego w art. 16 ust.1 zdanie pierwsze ustawy...

Uchwalenie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Sejm na posiedzeniu w dn. 16 września 2011 r. uchwalił ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej...

Rozporządzenie Ministra Gospodarki ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

W Dzienniku Ustaw Nr 189 pod pozycją 1126 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie...

Projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Do Senatu RP trafił uchwalony w dniu 31 sierpnia 2011 r. przez Sejm projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (druk Senatu nr 1367). Ustawa w art. 1 reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę albo do przeniesienia na...

Rozporządzenie RM ws. zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw

W Dzienniku Ustaw nr 181 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw. Przyjęcie rozporządzenia stanowi realizację delegacji określonej w art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie...

Nowa wersja projektu zmian rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

W BIP Ministerstwa Infrastruktury została opublikowana nowa wersja projektu zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który w dn. 19 sierpnia 2011 r. został ponownie przekazany do konsultacji społecznych. Obecny projekt w sposób zasadniczy modyfikuje pierwotną propozycję (więcej czytaj o niej...

Zmiana definicyjna w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy

W Dzienniku Ustaw nr 173 pod pozycją 1034 ukazało się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków...

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Przyjęte przez Radę Ministrów w dn. 16 sierpnia 2011 r. założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przewidują w kontekście podnoszenia efektywności energetycznej dalsze zaostrzanie standardów w stosunku do nowych budynków. Ponadto dokument zapowiada podejmowanie działań zmierzających do jak najpowszechniejszego wprowadzania budynków pasywnych.

liczba artykułów: 202, wyświetlane artykuły: 181 -190