wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

26 września 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1839 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Zgodnie ze wskazanym w ust. 1 § 1 zakresem rozporządzenie określa: 1) rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 2) rodzaje...

Zmiany w Załącznikach do metodologii wyznaczania wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

25 września 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1829 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej Zmiany mają charakter formalno-porządkowy i weszły w życie z dniem 10 października...

Zmiany we wzorach protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji

25 września 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1827 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji Zmiany mają charakter formalno-porządkowy i wejdą w życie z dniem 10 października 2019 r.

Zmiany w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz w innych ustawach powiązanych

24 września 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1815 opublikowana została ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw Ustawa w art. 5 dokonuje zmian w ustawie Prawo budowlane w zakresie definicji pojęć obiekt liniowy (pkt 3a art.3 ustawy PB) oraz tymczasowy obiekt budowlany (pkt 5 art. 3 ustawy PB)....

Kolejne zmiany w ustawie Prawo budowlane

9 września 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1712 opublikowana została ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw Ustawa w art. 2 dokonuje zmian w ustawie Prawo budowlane w zakresie doprecyzowania obowiązku...

Ustawa o zapewnieniu dostępności budynków osobom ze szczególnymi potrzebami

5 września 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1696 opublikowana została ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ustawa w art. 6 w pkt 1 ustala minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności architektonicznej, rozumiane jako: - zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych...

Zmiany w Warunkach technicznych dotyczących dróg publicznych

29 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1643 opublikowame zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zmiany przepisów weszły w życie z dniem 13 września 2019 r. z wyjątkiem § 1 pkt 57 w zakresie § 164a...

Zmiany w Warunkach technicznych dotyczących drogowych obiektów inżynierskich

29 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1642 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Zmiany przepisów weszły w życie z dniem 13 września 2019 r, z wyjątkiem § 1 pkt 31 oraz § 1 pkt...

Kolejne zmiany w Prawie budowlanym

14 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1524 opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. W ramach ustawy zmianie uległy regulacje zawarte w ustawie Prawo budowlane, dotyczące zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę odnośnie o podstawy prawnej wykonywania mikroinstalacji...

Kolejne zmiany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej

13 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1518 opublikowano ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zmiany w ustawie polegają na doprecyzowaniu zadań Ochotniczej straży pożarnej oraz źródeł finansowania umożliwiających realizację określonych zadań. Ustawa weszła w życie z dniem 14 sierpnia 2019 r.

liczba artykułów: 202, wyświetlane artykuły: 11 -20