wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane

16 sierpnia 2016 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1250 opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa w art. 8 wprowadza zmiany w ustawie Prawo budowlane, które wchodzą w życie 31 sierpnia 2016 r. Istotą zmiany jest zastąpienie we wszystkich przepisach właściwych zakresu kompetencyjnego ministra....

Kolejna nowelizacja Prawa budowlanego

2 sierpnia 2016 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1165 opublikowano ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. W ramach ustawy dokonano nowelizacji ustawy Prawo budowlane w części dotyczącej art. 32 oraz art. 84a, które dotyczą postępowania poprzedzającego budowę gazociągu przesyłowego oraz kontroli przestrzegania...

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

15 lipca 2016 opublikowano w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1035 rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. W ramach nowelizacji Załącznika nr 7 do rozporządzenia, dotyczącego minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla...

Nowe rozporządzenie dotyczące projektu miejscowego planu rewitalizacji

15 lipca 2016 opublikowano w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1032 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji art. 37m ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

13 lipca 2016 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1020 opublikowano ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy wprowadziła między innymi takie zmiany: - nowe brzmienie pkt 1a w art. 2 dot. definicji cyklu życia 1a) cykl życia – należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub...

Nowelizacja ustawy Prawo budolwane

1 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 961 ukazała się ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Ustawą dokonuje się nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) w zakresie: Art. 3 pkt 3 – zmiana brzmienia definicji pojęcia budowla – wykreślenie wyrazów „elektrowni...

Nowelizacja ustawy o OZE

28 czerwca 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 925 ukazała się ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Ustawa rozszerza między innymi słowniczek pojęć w art. 2 o takie pojęcia jak: Magazyn energii – wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń służących do przechowywania energii w...

Nowa ustawa o efektywności energetycznej

11 czerwca 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 831 ukazała się nowa ustaw z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Traci moc ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetcznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 i 2359 oraz z 2016 r. poz. 266)

liczba artykułów: 202, wyświetlane artykuły: 61 -70