wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Stanowisko SNB do nowelizacji rozporządzeń: 1) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynku przy piśmie z dnia 7 stycznia 2020 r. zgłosiło uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju zmieniających rozporządzenia w sprawie:

1) warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

2) szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas