wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Rozporządzenie MRiT w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie

31 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 715 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie Rozporządzenie weszło w życie z dniem 3 kwietnia 2022 r.

Kolejna zmiana Prawa budowlanego

3 lutego 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 258 opublikowana została Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw Na mocy ustawy zmieniającej w ustawie Prawo budowlane dodano art.36a w brzmieniu: Art.36a. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczących decyzji o środowiskowych...

Zmiana Warunków Technicznych dla budynków

2 lutego 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 248 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie łagodzi wymagania przeciwpożarowe dla przewodów wentylacyjnych poprzez dodanie w § 267 ust. 1a i 1b. Zgodnie z...

Zmiany w zakresie i formie projektu budowlanego

10 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2280 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Na mocy § 1 rozporządzenia zmieniającego w § 15 w ust. 1 skreślono wymóg poświadczenia przez projektanta za zgodność z oryginałem kopii...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach

10 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2276 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Rozporządzemie Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące możliwości rozliczania indywidualnego kosztów zakupu ciepła

9 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2273 ukazało się Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów...

Zmiany w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych

2 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2269 ukazała się ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza wiele obowiązków projektowych. Między innymi zgodnie z art. 26 ust. 1 w budynkach niemieszkalnych, z którymi związanych jest więcej niż 20 stanowisk postojowych,...

Kolejna nowelizacja Prawa Budowlanego

2 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1986 opublikowana została Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym W odniesieniu do ustawy PB zmiany dotyczą między innymi zakresu obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy, a także rodzaju uzyskiwanych uprawnień budowlanych...

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska

27 października 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1949 opublikowane zostało Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska Zgodnie z § 1 ust. 2 Minister Klimatu i Środowiska kieruje następującymi działami administracji...

liczba artykułów: 250, wyświetlane artykuły: 1 -10