wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Publikacja ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o <i>efektywności energetycznej</i> w Dzienniku Urzędowym.

W Dzienniku Urzędowym nr 94 z dn. 10 maja 2011 r., poz. 551 została opublikowana ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, tj. 11 sierpnia 2011, z wyłączeniem:

  1. art. 15-22 [art. 15 - delegacja do wydania przez Ministra właściwego ds. gospodarki rozporządzenia wykonawczego do ustawy w sprawie wielkości i sposobu obliczania energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej, sposobu uwzględnia kosztów uzyskania i umorzenia świadectwa lub poniesienia opłaty zastępczej, wysokości jednostkowej opłaty zastępczej, współczynników sprawności procesów przetwarzania; art. 16 - organizacja przez Prezesa URE przetargów w celu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej; art. 17 - rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej; art. 18 - kwalifikacja przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej do przetargu; art. 19 - zasady udziału w przetargu; art. 20 - akceptacja ofert; art. 21 - zawartości świadectwa oraz wniosku w sprawie wydawania świadectw efektywności energetycznej; art. 22 - wykonanie audytu efektywności energetycznej], art. 23 ust. 1 i 2 [weryfikacji oszczędności energii], art. 24 [wykluczenie z udziału w przetargu], art. 25 [prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej], art. 35 ust. 2 [nakładanie kar pieniężnych w wysokości stanowiącej równowartość do 2 000 000 euro], art. 36 [ustalanie wysokości kar pieniężnych z tytułu niespełniania ustawowych obowiązków], art. 37 [wpływy z tytułu kar pieniężnych], art. 39 pkt 1 i 4-7 [zmiana w przepisach obowiązujących - ustawa Prawo energetyczne m.in. w zakresie obowiązków informacyjnych sprzedawcy energii elektrycznej], art. 40 [zmiana w przepisach obowiązujących - ustawa o giełdach towarowych] oraz art. 41 w zakresie wpływów z kar pieniężnych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.;
  2. art. 38 oraz art. 39 pkt 2 i 3 w zakresie zmian w przepisach obowiązujących - ustawie Prawo budowlane dotyczących słowniczka pojęć oraz wymaganych dokumentów załączanych do wniosku o pozwolenie na budowę oraz ustawie Prawo energetyczne dotyczących zasad ustalania stawek opłat za przyłączenie do sieci oraz warunków zapewniania efektywnego wykorzystania lokalnych zasobów paliw i energii, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2012 r.;
  3. art. 12 [obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego, odbiorcy końcowego oraz towarowego domu maklerskiego w zakresie zasad uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej], art. 14 [przedstawianie Prezesowi URE, na jego żądanie, dokumentów lub informacji niezbędnych do oceny wykonania w/w obowiązków], art. 23 ust. 3-6 [weryfikacja wartości świadectwa efektywności energetycznej], art. 26 [wydawanie dokumentów stwierdzających prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej], art. 27 [procedowanie w zakresie umarzania praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej], art. 35 ust. 1 [nakładanie kar pieniężnych w wysokości do 10 proc. przychodów] oraz art. 41 w zakresie wpływów z opłat zastępczych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Ministerstwo Gospodarki w zaktualizowanym w dn. 6 kwietnia 2011 r. "Programie prac legislacyjnych dotyczących projektów rozporządzeń Ministra Gospodarki w I połowie 2011 r." opublikowanym w BIP przewiduje prace nad:

Zakończenie prac legislacyjnych dot. w/w rozporządzeń planowane jest na II. połowę 2011 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas