wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Wdrażanie Dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków do prawa krajowego

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej rozpoczęło 3 października 2012 r. 30-dniowe konsultacje społeczne projektów dwóch rozporządzeń, mających zapewniać wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona).

Przedmiotem konsultacji są dwa projekty rozporządzeń:

Projekt rozporządzenia (1) przewiduje zmiany w Dziale IV "Wyposażenie techniczne budynków" oraz Dziale X "Oszczędność energii i izolacyjność cieplna" i Załączniku nr 2 do rozporządzenia "Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii".

W Dziale IV proponowane zmiany polegają na:

a) wymaganie dotyczące czynnika chłodzącego belek chłodzących i elementów chłodzących płaszczyznowych, w zakresie temperatury zasilania i powrotu, w celu wyeliminowania kondensacji pary wodnej na powierzchni urządzeń,

b) wymaganie dotyczące regulacji według obciążenia cieplnego, przy stałym ciśnieniu dyspozycyjnym, pomp obiegowych w obiegach chłodzących i ogrzewczych.

W Dziale X proponowane zmiany polegają na:

a) zastąpienie alternatywnego podejścia do wymagań wymaganiem jednoczesnego spełnia wymagań cząstkowych (w postaci wymagań izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych oraz wymagań dla techniki instalacyjnej) i wymagań ogólnych (w postaci wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych – dodatkowo oświetlenia wbudowanego),

b) wprowadzenie warunku, w przypadku budynku przebudowywanego, możliwego zwiększenia współczynnika przenikania ciepła poszczególnych przegród oddzielających przestrzeń budynku o regulowanej temperaturze od otoczenia lub przestrzeni nieogrzewanych w odniesieniu do budynku nowowznoszonego, w miejsce dotychczasowego warunku zwiększenia średniego współczynnika przenikania ciepła osłony budynku w odniesieniu do budynku wznoszonego o takiej samej geometrii i sposobie użytkowania,

c) wskazanie przepisów odrębnych jako podstawy wyznaczania wartości wskaźnika EP,

d) usunięcie odwołania się do warunku zabezpieczania przegród zewnętrznych budynku przed możliwością wystąpienia kondensacji pary wodnej, o którym mowa w pkt 2.2 załącznika nr 2 do rozporządzenia,

e) rezygnację z ustalenia maksymalnych wartości wskaźnika EP, obowiązującego w przypadku budynków mieszkalnych, w zależności od współczynnika kształtu budynku (A/Ve),

f) ustalenie maksymalnych wartości wskaźnika EP dla budynków biurowych, oświatowych i szpitalnych oraz jednej wspólnej dla pozostałych budynków zamieszania zbiorowego i użyteczności publicznej oraz budynków produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych,

g) rezygnację z tabeli ustalającej wartości bezwymiarowego czasu użytkowania w ciągu roku systemu cieplej wody użytkowej oraz tabeli ustalającej czas użytkowania oświetlenia, obowiązujących w przypadku braku takich wartości w założeniach projektowych.

Powyższe zmiany, w których nie wskazano punktu odniesienia, mają zastosowanie do wszystkich typów budynków.

Ponadto w Załączniku nr 2 do rozporządzenia proponowane zmiany polegają na:

a) uwzględnienie w pkt 10 i 11 odpowiednio wymaganej minimalnej grubości izolacji cieplnej dla przewodów instalacji zimnej wody użytkowej prowadzonej wewnątrz i na zewnątrz budynku,

b) doprecyzowanie, iż pozycje 1-4 w tabeli dotyczą przewodów i komponentów instalacji centralnego ogrzewania, wody ciepłej i cyrkulacji instalacji c.w.u.

a) zrezygnowanie z ustalenia maksymalnej powierzchni okien i przegród o współczynniku nie mniejszym niż 1,5 W/m2K,

b) zrezygnowanie z tabeli określającej wartości współczynnika przepuszczalności energii całkowitej dla rodzaju oszklenia i zastąpienie jej ogólnym odwołaniem do Polskiej Normy ustalającej takie wartości,

c) zrezygnowanie z tabeli określającej wartości współczynnika korekcyjnego redukcji promieniowania ze względu na zastosowanie urządzeń przeciwsłonecznych i zastąpienie  jej ogólnym odwołaniem do Polskiej Normy ustalającej takie wartości,

a) zastąpienie zalecenia ustaleniem wymaganej szczelności powietrznej budynków w zależności od rodzaju zastosowanej wentylacji,

b) określenie podstawy normalizacyjnej dla próby szczelności, którą zaleca się przeprowadzać po zakończeniu budowy.

 

Projekt rozporządzenia (2) przewiduje zmiany w opisie technicznym projektu architektoniczno-budowlanego polegające na:

Pierwotny projekt nowelizacji Warunków technicznych dla budynków został zmieniony dwukrotnie: w wersji z dnia 2 stycznia 2013 r. oraz 12 lutego 2013 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas