wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Publikacja ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

31 października 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1203 opublikowana została ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię.

Ustawa zapewnia wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, s. 1).

Przepisy ustawy stosuje się do produktów wykorzystujących energię, dla których wymagania dotyczące sporządzania dokumentacji technicznej oraz stosowania etykiet i kart określają akty Komisji Europejskiej wydane na podstawie kompetencji delegowanych przez Parlament Europejski i Radę, zwane dalej „aktami delegowanymi”.

Ustawa definiuje w art. 3 takie pojęcia jak:

Etykieta jest to nalepka lub tabliczka zawierająca informacje o klasie efektywności energetycznej oraz innych podstawowych zasobach zużywanych przez produkt wykorzystujący energię,

Karta jest to charakterystyka techniczna zawierająca informacje techniczne dotyczące produktu wykorzystującego energię, zgodnie z wymaganiami określonymi w aktach delegowanych,

Klasa efektywności energetycznej – jest to oznaczenie literowe zamieszczone na etykiecie, informujące o zużyciu energii przez produkt wykorzystujący energię lub o wpływie tego produktu na zużycie energii,

Zgodnie z art. 5 ust. 2 dokumentacja techniczna produktu wykorzystującego energię powinna zawierać w szczególności:

Zgodnie z art. 8 ustawy minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, po wydaniu przez Komisję Europejską wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, etykiety oraz karty, dla danego rodzaju produktu wykorzystującego energię, szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji technicznej, treści i wzoru etykiety, a także treści karty dla danego rodzaju produktu wykorzystującego energię w celu zapewnienia odpowiednich warunków do przekazywania rzetelnej informacji o produkcie.

Ustawa w zmianach w przepisach obowiązujących wprowadza w art. 21 zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn.zm.) polegające na:

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.   

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas