wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Rozporządzenie MG ws. przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

9 listopada 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1227 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Rozporządzenie zostało wydane na mocy delegacji zwartej w art. 19 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn.zm.). Rozporządzenie ustala:

1)      warunki i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu w celu wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,

2)      wzór deklaracji przetargowej.

W przetargu, zgodnie z ustaleniami art. 19 ust.1 w/w ustawy, może uczestniczyć podmiot, który przedłoży Prezesowi URE prawidłowo wypełnioną deklarację przetargową wraz z audytem efektywności energetycznej, sporządzonym dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej określonych w deklaracji.

Wzór deklaracji stanowi załącznik do rozporządzenia. W pkt 7 deklaracji podmiot zobowiązany jest do podania danych dotyczących ilości energii zaoszczędzonej średnio w ciągu roku (liczonej w tonach oleju ekwiwalentnego) w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć, w pkt 8 – do określenia wartości świadectwa efektywności energetycznej, o które ubiega się podmiot przystępujący do przetargu (liczonego w tonach oleju ekwiwalentnego), w pkt 9 – do określenia wartości efektu energetycznego – rozumianego, jako stosunek ilości energii zaoszczędzonej średnio w ciągu roku w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć do wartości świadectwa efektywności energetycznej (wartość efektu energetycznego (ω)).      

Rozporządzenie wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas