wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiana rozporządzenia MTBIGM ws. szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

2 lipca 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 762 ukazało się rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporządzenie stanowi zmianę rozporządzenia zasadniczego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462), wydanego na podstawie delegacji art. 34 ust.6 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Nowelizacja z dnia 21 czerwca 2013 r. wprowadza następujące zmiany:

- zaostrzono obowiązek dotyczący budynków, zawarty w § 11 ust.2 pkt 12, w zakresie wykonywania analizy możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. Obecnie dotyczyć on będzie wszystkich budynków bez względu na wielkość ich powierzchni użytkowej.

Przez „wysokoefektywne systemy alternatywne zaopatrzenia w energię i ciepło” należy rozumieć zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła.

- przepis pkt 12 ust.2 § 11 ustala szczegółowy zakres analizy, w myśl którego powinna się ona składać z takich elementów jak:

* roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia, obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,

* dostępne nośniki energii,

* warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych,

* wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

* obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,

* wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię.

- wprowadzono, w ust.3 § 11 złagodzenie obowiązku wykonywania analizy przez wprowadzenie możliwości jej wykonania w postaci zbiorczej dla wszystkich znajdujących się na analizowanym obszarze budynków o tym samym przeznaczeniu i o podobnych parametrach techniczno-użytkowych.

Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków daje możliwość dokonania oszczędności przy realizacji obowiązku analizy. Zgodnie z art. 6 ust.3, który został wdrożony do krajowego porządku prawnego jako § 11 ust. 3, „analiza może zostać przeprowadzona dla wszystkich znajdujących się na tym samym obszarze budynków o tym samym przeznaczeniu i o podobnych parametrach techniczno-użytkowych”.

Ponadto nowelizacja z dnia 21 czerwca 2013 r. wprowadza zmianę w załączniku do rozporządzenia w lp. 4 tytuł normy otrzymuje brzmienie: „Rysunek budowlany – Oznaczanie odchyłek granicznych”.

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 3 października 2013 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas