wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne

27 sierpnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 984 ukazała się ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa nowelizująca wprowadza zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) w art. 3, między innymi w odniesieniu do:

- w pkt 20 wprowadzono nową definicję „odnawialnego źródła energii” – przez które należy rozumieć źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych,

- dodano w nowych punktach 20b, 20c i 20f definicje „mikroinstalacji”, „małej instalacji” i „końcowego zużycia energii brutto”:

mikroinstalacja – odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kW.

mała instalacja – odnawialne źródło  energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW.

końcowe zużycie energii brutto – nośniki energii dostarczone do celów energetycznych przemysłowi, sektorowi transportowemu, gospodarstwom domowym, sektorowi usługowemu, w tym świadczącemu usługi publiczne, rolnictwu, leśnictwu i rybołówstwu, łącznie ze zużyciem energii elektrycznej i ciepła przez przemysł energetyczny na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła oraz łącznie ze stratami energii elektrycznej i ciepła powstającymi podczas ich przesyłania lub dystrybucji.

Ustawa nowelizująca wprowadza nowy Rozdział 3a, określający zasady ustalania krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz monitorowania rynku energii elektrycznej, ciepła dostarczanego lub odbieranego z odnawialnego źródła energii, biogazu rolniczego, a także rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie.

Z kolei dodawany Rozdział 3b ustala warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom mikroinstalacji i małych instalacji oraz akredytowania organizatorów szkoleń.

Ustawa nowelizująca wprowadza zmiany także w innych ustawach, m.in. ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

W art. 5 ustawy Prawo budowlane dodaje się ust.2a, stanowiący zalecenie stosowania OZE oraz technologii zapewniających „wysoki” standard energetyczny w nowowznoszonych i istniejących budynkach poddawanych przebudowie, w brzmieniu:

W nowych budynkach oraz istniejących budynkach poddawanych przebudowie lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu przepisów o efektywności energetycznej, które są użytkowane przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zaleca się stosowanie urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną w odnawialnych źródłach energii, a także technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej charakterystyce energetycznej.”             

Katalog robót budowlanych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, w myśl ustaleń art. 29 ust.2, uzupełniono o roboty budowlane polegające na „montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW”.

Tym samym, poprzez zmianę brzmienia pkt 16 ust.2 art. 29 ustawy Prawo budowlane, zwolnieniu z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę podlegać będą roboty budowlane polegające na montażu urządzeń wykorzystujących energię wytwarzaną w OZE:

- pomp ciepła,

- urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW,

- wolnostojących kolektorów słonecznych.

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 4e1  ustawy zmieniającego ustawę Prawo energetyczne, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia oraz art. 44, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas