wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Tekst jednolity rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

24 września 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1129 ukazał się tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 
Zgodnie z § 4 ust.1 dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z:
 
projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,
projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegółowiających projekt budowlany,
przedmiaru robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania,
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie przepisów odrębnych.
 
Jeśli wykonywanie robot budowlanych, będących przedmiotem zamówienia, nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z § 4 ust. 2, dokumentacja projektowa składa się w szczególności z:
planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających zdefiniowanie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 
przedmiaru robót, jak wyżej,
projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas