wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Kolejna zmiana ustawy Prawo budowlane

23 sierpnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1768 opublikowana została ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw

Ustawa w art. 4 wprowadza zmiany uzupełniające w ustawie Prawo budowlane w odniesieniu do procedury związanej z uzyskiwaniem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych poprzez dodanie ust. 5a w art. 29 w brzmieniu:

5a. Jeżeli wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w ust. 1-4, wymaga uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o której mowa w art. 9, inwestor występuje z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ustawa w odniesieniu do art. 4 wejdzie  w życie z dniem 21 września 2022 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas