wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

27 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 856 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków...

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków został skierowany pod obrady Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (zobacz update poniżej). Projekt ten stanowi tylko częściowe wdrożenie art. 11-18 i 27 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej...

Tekst jednolity ustawy o gospodarce nieruchomościami

23 kwietnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 518 ukazał się tekst jednolity ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.). Ustawa definiuje pojęcia istotne z punktu widzenia stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, w tym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać...

Nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

11 lutego 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 186 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,...

Tekst jednolity warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

16 stycznia 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 81 ogłoszony został tekst jednolity rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie Tekst jednolity uwzględnia trzy nowelizacje przepisów wprowadzone: 1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z...

Nowy tekst jednolity ustawy - Prawo budowlane

29 listopada 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1409 ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 października br. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy - Prawo budowlane. Poprzedni tekst jednolity został opublikowany w 2010 r.

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej

27 listopada 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1392 ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Klimatycznej. Do zadań Pełnomocnika, zgodnie z § 2 pkt 7 rozporządzenia, należy opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na prace...

Powołanie nowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

27 listopada 2013 r. w Dzienniku Ustaw ukazały się dwa akty kompetencyjne związane z powołaniem nowego resortu Infrastruktury i Rozwoju: - pod pozycją 1390 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, - pod pozycją 1391 –...

Tekst jednolity rozporządzenia MI ws. przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

14 października 2013 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1210 ukazał się tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość...

Projekt tez Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przyjęła 18 września 2013 r. projekt tez Kodeksu urbanistyczno-budowlanego wraz z uzasadnieniem. Koncepcja zmiany Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, w tym budynki, została przedstawiona w Dziale VI Realizacja inwestycji, Rozdziale 4 Budowa. Zgodnie z ustaleniami pkt 435-437: • Minister właściwy do...

liczba artykułów: 238, wyświetlane artykuły: 141 -150