wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Tekst jednolity rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

24 września 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1129 ukazał się tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z § 4 ust.1 dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu...

Zmiana warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

4 września 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1018 ukazało się rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1018). W...

Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne

27 sierpnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 984 ukazała się ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nowelizująca wprowadza zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) w art. 3, między innymi w odniesieniu do: - w pkt 20 wprowadzono nową definicję...

Publikacja zmiany rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

13 sierpnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 926 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Projekt rozporządzenia MTBiGM ws. metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej rozpoczęło konsultacje społeczne dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (wersja 8 lipca 2013...

Zmiana rozporządzenia MTBIGM ws. szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

2 lipca 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 762 ukazało się rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Rozporządzenie stanowi zmianę rozporządzenia zasadniczego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w...

Powołanie Zespołu ds. opracowania projektu Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania

W Dzienniku Urzędowym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dn. 24 czerwca 2013 r. pod pozycją 36 ukazało się Zarządzenie nr 15 z dn. 21 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania. Zespół został...

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego o przyszłości warunków technicznych dla budynków

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego na spotkaniu w dniu 5 czerwca 2013 r. dokonała następujących ustaleń (zgodnie z informacjami zawartymi w Komunikacie): Przepisy zawarte obecnie w rozporządzeniach o warunkach technicznych obiektów budowlanych zastaną przeniesione do Kodeksu budowlanego w części dotyczącej: odległości między budynkami, które mają związek z interesem...

Nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

4 czerwca 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 640 opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie zastępuje...

Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

W Dzienniku Urzędowym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 maja 2013 r. opublikowany został pod pozycją 27 tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego...

liczba artykułów: 238, wyświetlane artykuły: 151 -160