wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 528 opublikowana została 7 maja 2013 r. nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać...

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

18 kwietnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 472 opublikowana została nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim...

Nowy projekt założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

Rada Ministrów 16 kwietnia 2013 r. przyjęła projekt założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków W stosunku do pierwotnej wersji projektu założeń doprecyzowaniu uległy warunki sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, tj.: objęto obowiązkiem sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej: - budynki wznoszone...

Kolejne zmiany w harmonogramie prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dn. 3 kwietnia 2013 r. zaktualizowało kolejny raz harmonogram prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Zmiany w harmonogramie KKPB polegają m.in. na doprecyzowaniu i rozszerzeniu zakresu III etapu prac „Szczegółowe rozstrzygnięcia – tezy projektu Kodeksu” oraz osób odpowiedzialnych za ich...

Konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz niektórych innych ustaw

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz niektórych innych ustaw, który został przekazany do konsultacji społecznych. Projekt został przygotowany w związku z potrzebą dostosowania krajowych regulacji do ustaleń rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011...

Zmiana warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

W dniu 7 lutego 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 181 opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo...

Zmiany w harmonogramie prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zaktualizowało 23 stycznia 2013 r. harmonogram prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Zmiany w harmonogramie KKPB polegają na: uwzględnieniu w terminarzu spotkań, w ramach działań nowozdefiniowanej Części II Ocena dotychczasowych projektów zmian – wysłuchania autorów- założenia do tez projektu...

Zrównoważone budownictwo w Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki - Dynamiczna Polska 2020

Rada Ministrów przyjęła 15 stycznia projekt uchwały w sprawie „Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki - Dynamiczna Polska 2020”. W ramach Wzrostu efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców został określony cel 3.2. Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie planowania, projektowania, wznoszenia budynków oraz...

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

11 stycznia 2013 r. w Monitorze Polskim pod pozycją nr 15 ukazało się obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Obwieszczenie zostało wydane na mocy art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn.zm.). W...

Zmiana rozporządzenia ws. metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku

11 stycznia 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 45 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i...

liczba artykułów: 238, wyświetlane artykuły: 161 -170