wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiana rozporządzenia ws. przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej

11 stycznia 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 47 ukazało się rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną...

Harmonogram prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

5 grudnia 2012 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało harmonogram prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego na lata 2012-2014. W ramach prowadzonych działań przewiduje się: 1. Wykonanie prac analityczno-studialnych, 2. Dokonanie oceny projektów zmian Prawa budowlanego, 3. Przygotowanie tez do projektu Kodeksu budowlanego, 4. Prace...

Nowelizacja Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

22 listopada 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1289 opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Skutkiem nowelizacji WT2012 jest wprowadzenie nowego rozdziału 8a – „Instalacja telekomunikacyjna”...

Rozporządzenie MG ws. przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

9 listopada 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1227 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Rozporządzenie zostało wydane na mocy delegacji zwartej w art. 19 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn.zm.)....

Uzupełnienie wykazu prac legislacyjnych MTBiGM

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało Uzupełnienie Nr 4 wykazu prac legislacyjnych w części dotyczącej rozporządzeń. Ministerstwo przewiduje wydanie sześciu rozporządzeń na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm.) – ze względu na potrzebę zmiany działu administracji rządowej...

Publikacja ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

31 października 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1203 opublikowana została ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię. Ustawa zapewnia wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,...

Powołanie członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

10 października 2012 r. Minister Sławomir Nowak wręczył w imieniu Prezesa Rady Ministrów nominacje członkom Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Zgodnie z przedstawionymi założeniami, nowe regulacje budowlane mają powstać w dwóch etapach - w pierwszej kolejności pod obrady parlamentu zostanie skierowany projekt nowego prawa budowlanego, a następnie Komisja Kodyfikacyjna Prawa...

Zmiany dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

8 października 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1109 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w spawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Zmiany, obowiązujące po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia, polegają na: modyfikacji brzmienia tabeli 1 w zał. nr 1, ustalającej dopuszczalne poziomy hałasu...

Wdrażanie Dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków do prawa krajowego

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej rozpoczęło 3 października 2012 r. 30-dniowe konsultacje społeczne projektów dwóch rozporządzeń, mających zapewniać wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona). Przedmiotem konsultacji są dwa projekty...

Tekst jednolity ustawy Prawo energetyczne

25 września 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1059 opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

liczba artykułów: 238, wyświetlane artykuły: 171 -180