wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Publikacja rozporządzenia MTBiGM ws. szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

27 kwietnia 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 462 ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U....

Konsultacje społeczne projektu założeń do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej rozpoczęło 27 marca 2012 r. konsultacje środowiskowe dotyczące projektu założeń do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (wersja marzec 2012). Powodem opracowania projektu założeń do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków jest obowiązek transpozycji postanowień dyrektywy Parlamentu...

Rozporządzenie MPiPS w sprawie mieszkań chronionych

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 marca 2012 r. pod pozycją 305 opublikowano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) Rozporządzenie określa m.in....

Planowane zmiany przepisów techniczno-budowlanych w 2012 r.

9 marca 2012 r. na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zamieszono uzupełnienie wykazu zadań legislacyjnych przyjętych do realizacji w 2012 r. W pkt 203 Wykazu umieszczono nowelizację rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,...

Powołanie Zespołu oraz Rady Opiniodawczo-Doradczej do spraw projektu założeń do ustawy Kodeks Budowlany

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Zarządzeniem nr 10 z dnia 21 lutego 2012 r. na podstawie przepisów dotyczących uprawnień Rady Ministrów powołał Zespół oraz Radę Opiniodawczo-Doradczą do spraw projektu założeń do ustawy Kodeks Budowlany. Członkami powołanego na mocy zarządzenia nr 10 Zespołu są przedstawiciele Departamentów wchodzących w...

Zmiana rozporządzenia ws. finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 lutego 2012 r. pod pozycja 224 opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. Rozporządzenie wprowadza...

Nowy wzór świadectwa stwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu uprawniającego do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. 14 lutego 2012 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 167 opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa...

Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 stycznia 2012 r. pod pozycją 90 ukazało się Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania. Tekst jednolity uwzględnia przepisy ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz....

Plan zadań legislacyjnych MG na 2012 rok

Ministerstwo Gospodarki opublikowało 12 stycznia 2012 r. Wykaz prac legislacyjnych dotyczących projektów rozporządzeń Ministra Gospodarki, do realizacji w 2012 r. Punkty: 33.1.12, 34.1.12 oraz 35.1.1.12 Wykazu odnoszą się do działań legislacyjnych związanych z wykonaniem upoważnień ustawowych – ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. (Dz. U. Nr 94, poz....

Nowe wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne

29 grudnia 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 289 pod pozycją 1699 ukazało się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych...

liczba artykułów: 238, wyświetlane artykuły: 191 -200