wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Kolejny projekt zmian Warunków Technicznych dla budynków

Kolejna wersja projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie została przesłana 27 października 2011 r. do uzgodnień międzyresortowych W Biuletynie Informacji Publicznej MI ukazało się pismo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przekazania projektu...

Publikacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

3 listopada 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 234 pod pozycją 1385 została opublikowana ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385) określa zasady finansowania działań poszkodowanych,...

Podsumowanie prac Ministerstwa Infrastruktury (2007-2011)

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało w dniu 8 listopada 2011 r. podsumowanie prac resortu w okresie listopad 2007 - listopad 2011. W uzupełnieniu do bilansu dołączono trzy załączniki: Zał. nr 1 wykaz ustaw, które przygotowywał resort infrastruktury, Zał. nr 2 wykaz rozporządzeń ministra infrastruktury, Zał. nr 3 wykaz umów międzynarodowych z UE. Obszar Budownictwa został...

Zdefiniowanie w prawie nowego pojęcia - "tymczasowe pomieszczenie"

19 października 2011 r. w Dz. U. Nr 224 pod pozycją 1342 opublikowana została ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. W art. 1, dotyczącym zmian w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o...

Konsultacje społeczne projektu "Strategia. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko - Perspektywa 2020"

Do 30 października 2011 r. trwają konsultacje społeczne projektu Strategia. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko – Perspektywa 2020, przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Środowiska wraz z dokumentem towarzyszącym: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii. W rozdziale IV Strategii, zawierającym opis celów rozwojowych i...

Obowiązkowe ubezpieczenie OC audytora efektywności energetycznej

W Dz. U. Nr 210 pod pozycją 1248 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej. Rozporządzenie zostało wydane na mocy delegacji ustawowej – art. 32 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551) i określa...

Nowelizacja standardów kształcenia dla architektów

W Dz. U. Nr 207 pod pozycją 1233 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury. Rozporządzenie zostało wydane na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 9b ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr...

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski w konsultacjach społecznych

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski, opracowany przez Ministerstwo Gospodarki, z udziałem Ministerstwa Infrastruktury, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., został przekazany w dniu 28 września 2011 r. do uzgodnień społecznych i międzyresortowych. Drugi Krajowy Plan Działań został przygotowany w związku...

Ogłaszanie jednolitych tekstów ustaw i innych aktów prawnych

W dn. 21 września 2011 r. opublikowano w Dz. U. Nr 197 pod pozycją 1172 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Wymóg opracowania tekstu jednolitego ustawy wynika z przepisu zawartego w art. 16 ust.1 zdanie pierwsze ustawy...

Uchwalenie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Sejm na posiedzeniu w dn. 16 września 2011 r. uchwalił ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej...

liczba artykułów: 238, wyświetlane artykuły: 211 -220