wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Kolejne zmiany w ustawie Prawo budowlane

8 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2166 opublikowana została ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. W ustawie m.in. dodaje się w tytule V dział VI dotyczący administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie zakazu wprowadzania do obrotu kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej...

Zmiany w sposobie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobie znakowania ich znakiem budowlanym

8 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2164 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. W rozporządzeniu m.in. dodaje się w § 3 ust. 2 w brzmieniu: 2. Ocena...

Zmiany w prawie ochrony środowiska

30 października 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2087 opublikowano ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy –Prawo ochrony środowiska. W ramach zmian dodano m.in. w tytule V w dziale III Rozdział 6 „ Kary pieniężne za uchybienia w zakresie sporządzania strategicznych map hałasu oraz programów ochrony środowiska przed hałasem”. Ustawa zmieniająca...

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu

10 października 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1931 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 11 października 2019 r.

Zmiany w sprawie nadawania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

7 października 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1894 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości Rozporządzenie weszło w życie z dniem 8 października 2019 r. z wyjątkiem § 1 pkt 5 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia...

Kompetencje Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju

26 września 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1841 opublikowane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 20 września 2019 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

26 września 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1839 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Zgodnie ze wskazanym w ust. 1 § 1 zakresem rozporządzenie określa: 1) rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 2) rodzaje...

Zmiany w Załącznikach do metodologii wyznaczania wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

25 września 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1829 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej Zmiany mają charakter formalno-porządkowy i weszły w życie z dniem 10 października...

Zmiany we wzorach protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji

25 września 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1827 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji Zmiany mają charakter formalno-porządkowy i wejdą w życie z dniem 10 października 2019 r.

Zmiany w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz w innych ustawach powiązanych

24 września 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1815 opublikowana została ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw Ustawa w art. 5 dokonuje zmian w ustawie Prawo budowlane w zakresie definicji pojęć obiekt liniowy (pkt 3a art.3 ustawy PB) oraz tymczasowy obiekt budowlany (pkt 5 art. 3 ustawy PB)....

liczba artykułów: 238, wyświetlane artykuły: 41 -50