działania SNB

prekonsultacje WT

Nowoczesna zasada formułowania przepisów techniczno-budowlanych, stosowana obecnie w innych państwach, polega na opracowywaniu ich w postaci wymagań określających właściwości użytkowe, jakie powinien spełniać element budowlany, fragment budynku czy cały budynek, bez narzucania konkretnych rozwiązań i sposobów osiągnięcia wymagań właściwości użytkowych. Takie podejście pozwala na uwolnienie postępu w budownictwie od obciążeń tkwiących w tradycji, dając projektantom, wykonawcom oraz przemysłowi dużą swobodę dla inwencji najlepiej zaspokajających potrzeby użytkowników budynków, którzy są i powinni być zawsze najważniejszym podmiotem regulacji prawnych i normalizacyjnych. Działanie takie pozwala w nieograniczony sposób wykorzystywać potencjalne możliwości techniki i myśli twórczej architektonicznej i inżynierskiej, pozostawiając prezentację i upowszechnianie racjonalnych sposobów spełniania wymagań, określonych w przepisach, w literaturze fachowej i publikacjach naukowo-badawczych czy projektowych, ale również i w różnego typu wydawnictwach informacyjno-edukacyjnych (broszurach i ulotkach) kierowanych do inwestorów a opracowywanych przez organizacje stowarzyszeniowe przy wykorzystaniu najlepszych praktyk (best practice).

Przedstawione wyżej wyzwania wymagają ustawicznego monitorowania aktualności istniejących wymagań techniczno-budowalnych i systemowej ich nowelizacji.

W celu ułatwienia zainteresowanym osobom, firmom czy instytucjom analizy aktualnych Warunków Technicznych, SNB opracowało ich ujednoliconą wersję udostępniając ją na stronach www.snb.org.pl oraz www.prekonsultacje.pl.

Aby zrealizować misję SNB prowadzenia konsultacji społecznych gwarantujących wszystkim zainteresowanym równy dostęp do udziału w tych konsultacjach, zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza i zgłoszenia swoich uwag, wątpliwości lub propozycji zmian w aktualnej wersji Warunków Technicznych. Wszystkie propozycje odnośnie do konkretnych zapisów zostaną skonsultowane przez ekspertów SNB oraz w ramach Mechanizmu Prekonsultacji przedłożone do dyskusji przez grupy robocze zajmujące się opracowaniem propozycji kompleksowych zmian w Warunkach Technicznych. Proces oceny przepisów Warunków Technicznych jest procesem cyklicznym.

Tylko wspólnie możemy wytypować zapisy, które wymagają szybkich zmian i nakreślić, w jakim kierunku powinny rozwijać się nowoczesne przepisy budowlane w Polsce.

Formularz Zgłoszenia propozycji zmian techniczno-budowlanych w ramach mechanizmu prekonsultacji


Informacja o podmiocie zgłaszającym propozycję zmian:
Wskazanie osób do reprezentowania osób w pracach:
 
Biuro Administracyjne / SNB
opracowanie

Biuro Administracyjne / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas