działania SNB

publikacje SNB

Zawód:Architekt#37 - WuTe, architekcie!

Redakcja Zawód:Architekt przeprowadziła panel dyskusyjny na temat oceny ostatniej nowelizacji WT. Byliśmy tam obecni!

Zawód:Architekt#36 o zmianach w Warunkach Technicznych

Przepisy WT stanowią dla architektów jedno z ważniejszych rozporządzeń do ustawy Prawo budowlane. W Zawód:Architekt #36 staramy się przybliżyć zakres ostatnich zmian WT.

O wymiarach schodów w Inżynierze Budownictwa

Przepisy techniczno-budowlane (WT) sprawiają ich użytkownikom wiele problemów interpretacyjnych. Wymagania stawiane budynkom są złożone i z reguły należy je analizować w kontekście innych przepisów zawartych w WT. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki ma wiedzę, jak czytać przepisy i chętnie dzieli się wiedzą w tym zakresie. W styczniowym numerze pisma Polskiej Izby...

Magazyn Profiokno o zmianach Warunków technicznych dla budynków

W Magazynie Profiokno 3/2012 został opublikowany artykuł p. Anny Sas-Micuń, głównego eksperta SNB, na temat projektu zmiany przepisów techniczno-budowlanych przygotowanego przez Ministerstwo TBiGM (w wersji przekazanej do konsultacji społecznych), mającego zapewnić wdrożanie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki...

"Ochrona Przeciwpożarowa" o wynikach prac ekspertów

W czasopiśmie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa "Ochrona przeciwpożarowa" (wrzesień 2012) ukazał się artykuł p. Dariusza Ratajczaka, Przewodniczącego Grupy Roboczej 4, podsumowujący wyniki prac ekspertów w odniesieniu do zagadnień ppoż. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki koordynuje prace nad opracowywaniem społecznego projektu nowelizacji...

SNB o proponowanych zmianach w Warunkach Technicznych

Główny Ekspert SNB, p. Anna Sas-Micuń, opublikowała w Wiadomościach Projektanta Budownictwa nr 6-7/2012 (miesięcznik Izby Projektowania Budowlanego) analizę proponowanych przez ekspertów propozycji modyfikacji przepisów Warunków Technicznych dla budynków w odniesieniu do Działów I-VI oraz VI-VII. Zaczęcamy wszystkich Czytelników do wyrażania...

Bezpieczeństwo budowlane w normalizacji jako czynnik nowoczesności budownictwa

Wśród materiałów I Europejskiego Forum Normalizacyjnego znalazł się referat Pani Anny Sas-Micuń, Głównego Eksperta SNB. W opracowaniu dokonano oceny co do zasadności, pod względem bezpieczeństwa budowlanego, przyjętej reguły stosowania Polskich Norm w obszarze budownictwa, w oparciu o obowiązujący system stanowienia prawa. Rozważania prowadzono na przykładzie...

Zapytaj eksperta SNB

W wydaniu „Inżyniera Budownictwa” (nr 9/2011) została opublikowana odpowiedź Głównego Eksperta SNB, p. Anny Sas-Micuń, na list do redakcji ws. wymagań dotyczących długości drabin komunikacyjnych w świetle obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

Stosowanie procedury odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych

W artykule omówione zostało zagadnienie stosowania procedury odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych w świetle ustaleń formalno-prawnych, wynikających z zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków...

liczba artykułów: 41, wyświetlane artykuły: 31 -40