Grupy Robocze

regulamin GR

Zasady funkcjonowania i działania GRUP ROBOCZYCH

Postanowienia ogólne

1. Ustala się zasady, w tym organizację i porządek, prac Grup Roboczych, realizujących II i III etap wdrażania koncepcji Mechanizmu Prekonsultacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT).

2. Grupy Robocze powoływane są przez SNB, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb, po zasięgnięciu opinii Przewodniczących działających Grup Roboczych.

3. Modyfikcja istniejących Grup Roboczych dokonywana jest przez SNB, po zasięgnięciu opinii Przewodniczych tych grup.

Organizacja funkcjonowania Grup Roboczych

4. W pracach Grup Roboczych uczestniczą eksperci, wyznaczeni przez organizacje współpracujące, eksperci SNB, zaproszeni eksperci zewnętrzni oraz goście, zgodnie z listą uczestników przygotowaną przez SNB.

5. Pracami Grupy Roboczej kieruje Przewodniczący.

6.1. Wybór Przewodniczącego odbywa się na pierwszym spotkaniu Grupy Roboczej bezwzględną większością głosów.

6.2. Przewodniczący może zgłosić do SNB swoją rezygnację z pełnionej funkcji.

6.3. Procedura wyboru nowego Przewodniczącego odbywa się zgodnie z postanowieniami pkt 6.1, na najbliższym spotkaniu Grupy Roboczej.

6.4. Przewodniczący może powierzyć realizację określonych zadań Zastępcy Przewodniczącego, którego wskazuje spośród ekspertów uczestniczących w pracach grupy roboczej lub zespołów roboczych w ramach Grupy przez niego kierowanej.

6.5. Funkcja Zastępcy Przewodniczącego wygasa automatycznie z chwilą zakończenia realizacji zadań, wyznaczonych przez Przewodniczącego.

7. Pierwsza faza prac Grup Roboczych polega na pracach ekspertów w trybie elektronicznym oraz stacjonarnym - w miarę potrzeb.

8. W ramach danej Grupy Roboczej Przewodniczący może, w miarę potrzeb, powoływać zespoły robocze.

9. Druga faza prac Grup Roboczych polega na pracach w zespołach redakcyjnych powołanych przez Przewodniczących Grup Roboczych na zakończenie pierwszej fazy prac. Zadaniem zespołów redakcyjnych jest opracowanie zapisów proponowanych przepisów wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wnioskowanych zmian.

10. Przewodniczący prezentują dorobek Grup Roboczych na wspólnych spotkaniach Przewodniczących Grup Roboczych, odpowiadają za całość prac Grup Roboczych, którym przewodniczą, w tym za określenie zadaniowości oraz realizację ustalonego zakresu prac. W spotkaniach tych mogą brać udział pozostali uczestnicy procesu prekonsultacji, jeśli wyrażą takie zainteresowanie.

10.1. W razie potrzeb, jeśli powstały problem czy analizowane zagadnienie wymaga dyskusji interdyscyplinarnej - tworzony jest międzygrupowy, specjalistyczny zespół ekspertów, w celu wypracowania stanowiska i przygotowania propozycji zmian przepisów.

10.2. W spotkaniach zespołu mogą brać udział pozostali eksperci uczestniczący w pracach Grup Roboczych, a jeśli wyrażą takie zainteresowanie mogą zgłosić uwagi lub inne, aniżeli wskazane przez zespół, propozycje rozwiązań wraz z uzasadnieniem. W tym celu do ogólnej wiadomości ekspertów podaje się terminy spotkań zespołu.

10.3. W pracach zespołu uczestniczą Przewodniczący Grup Roboczych, właściwi dla przedmiotu dyskusji, których zadaniem jest rozstrzyganie kwestii spornych, jeśli takie mają miejsce. Czas pracy zespołu uzależniony jest od możliwości rozwiązania problemu i wypracowania propozycji zmiany przepisów.

10.4. Termin nadsyłania uwag do propozycji zmiany przepisów, przygotowanych przez zespół i termin zakończenia ich rozpatrywania, przez zespół, związane są z kolejnym kwartalnym raportowaniem wyników prac eksperckich. Termin zakończenia rozpatrywania uwag lub innych propozycji zmiany przepisów nie może być ustalony krótszy, aniżeli 3 miesiące.

10.5. Wypracowanie rozwiązań końcowych przez zespół, w postaci proponowanych brzmień przepisów, realizowane jest z zastrzeżeniem pkt 20.

10.6. Liczby zespołów nie ogranicza się.

Zadania SNB

11. SNB prowadzi obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Grup Roboczych.

12. Lista uczestniczących w Grupach Roboczych jest tworzona przez SNB i podawana do wiadomości uczestnikom każdorazowo przed spotkaniem, z wyprzedzeniem co najmniej 1 tygodnia. Planowany kalendarz spotkań wszystkich Grup Roboczych, w tym spotkań Przewodniczących Grup Roboczych, podawany jest do wiadomości wszystkich uczestników procesu prekonsultacji.

13. Każdorazowo przed spotkaniem, z wyprzedzeniem co najmniej 1 tygodnia, SNB przekazuje uczestnikom procesu prekonsultacji materiały przygotowane na potrzeby spotkań pod wskazane przez nich adresy mailowe.

14. SNB, na bieżąco, koordynuje prace Grup Roboczych, w tym opracowuje i podaje do wiadomości uczestnikom Grup Roboczych informacje na temat aktualnego stanu prac nad zmianami przepisów WT oraz brzmienie regulacji proponowanych przez Grupy Robocze. Informacja zamieszczana jest na stronie www.snb.org.pl i www.warunkitechniczne.pl, gdzie udostępniana jest uczestnikom procesu prekonsultacji w oparciu o przekazany przez SNB login i hasło.

15. SNB opracowuje informacje związane z przebiegiem procesu prekonsultacji dla obserwatorów i mediów, w tym w publikacjach SNB, a w szczególności w dwumiesięczniku "Warunki Techniczne.PL".

16. SNB uczestniczy we wszystkich spotkaniach Grup Roboczych i sporządza protokoły z tych spotkań.

17. SNB opracowuje zbiorczy, rekomendowany przez środowisko, projekt zmian WT wraz z Oceną Skutków Regulacji oraz ich ewentualną aktualizację.

18. SNB prezentuje, przed ministrem właściwym ds. budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, ostatecznie uzgodniony w środowisku - końcowy projekt zmian WT.

19. SNB opracowuje raport opisujący wyniki procesu prekonsultacji oraz sposób ich wykorzystania w trakcie dokonywania oceny skutków regulacji.

Zadania uczestników Grup Roboczych

20. Uczestnicy Grup Roboczych, w tym eksperci SNB, mają za zadanie:

21.1. Eksperci uczestniczą w pracach Grup Roboczych na równych warunkach, z poszanowaniem zasad kompromisu i zachowaniem w sprawach spornych, po wyczerpaniu możliwości ustalenia wspólnego stanowiska, prawa do zgłaszania wariantów propozycji zmiany przepisów.

21.2. Zgłaszanie wariantu propozycji zmiany przepisu następuje w czasie realizowanej dyskusji eksperckiej, a nie po jej zakończeniu, co pozwala pozostałym uczestnikom dyskusji na ewentualne ustosunkowanie się do zaprezentowanego stanowiska.

21.3. Zgłoszony wariant propozycji zmiany przepisu wymaga merytorycznego uzasadnienia.

21.4. Zgłoszony wariant propozycji zmiany przepisu umieszczany jest w łącznej eksperckiej propozycji zmian z podaniem jego autora/autorów.

21.5. Liczby zgłaszanych wariantów propozycji zmiany przepisów nie ogranicza się.

Postanowienia końcowe

22. Niniejsze zasady pracy podaje się do wiadomości uczestnikom Grup Roboczych.

Biuro Administracyjne / SNB
opracowanie

Biuro Administracyjne / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas