stowarzyszenie

statut SNB

Preambuła

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki (SNB) urzeczywistnia wolność zrzeszania zagwarantowaną przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polski zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych. Utworzenie stowarzyszenia jest motywowane chęcią aktywizacji życia publicznego poprzez umożliwienie rozwijania indywidualnych zainteresowań, wyrażanie własnych poglądów dotyczących nowoczesnych rozwiązań technicznych w budownictwie oraz pogłębianie wiedzy w sprawie wyposażania budynków w nowoczesne technologie.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Stowarzyszenie zostało utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, pod nazwą Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki zwane w dalszej części Statutu "Stowarzyszenie".
  2. W zakresie nieuregulowanym w statucie stosuje się przepisy ustawy wskazanej w punkcie poprzedzającym.
  3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
  4. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieoznaczony.
  5. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Warszawie.
  6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
  7. W celu zapewnienia sprawniejszego i skuteczniejszego realizowania celów i zadań statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków, do prowadzenia swych spraw.
  8. Stowarzyszenie działa na terytorium Polski, przy czym w celu realizacji celów statutowych zasięg ten może zostać rozszerzony na terytoria innych państw.
 2. Cele Stowarzyszenia i sposób ich realizacji
  1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, które zostało utworzone w celach:
   1. Stworzenia i wdrożenia procedury aktualizacji warunków technicznych w powtarzalnych okresach dla uwzględnienia nowoczesnych technologii w budownictwie oraz zmian w przepisach europejskich.
   2. Dokonania przeglądu i zgłoszenia propozycji aktualizacji przepisów i norm techniczno-budowlanych.
   3. Doprowadzenie do wskazania instytucji, organów odpowiedzialnych za wiążącą interpretację przepisów budowlanych.
   4. Stworzenia platformy wymiany informacji dla osób zawodowo związanych z budową budynków i ich technicznym wykończeniem.
   5. Wspierania i rozwoju nowoczesnych rozwiązań w zakresie wyposażania technicznego budynków.
   6. Kreowania procedur i zaleceń w dziedzinie projektowania, doboru oraz wykonawstwa budynków.
   7. Występowania, jako wspólna organizacja przed organami administracji państwowej, samorządowej i branżowej.
   8. Wspierania rozwoju zrównoważonego w budownictwie, rozwiązań energooszczędnych i innowacyjnych w budynkach oraz współpraca w celu powszechnego ich zastosowania w praktyce.
  2. Cele Stowarzyszenia wskazane w pkt 2.1 Statutu realizowane będą w oparciu o działalność naukowo-techniczną i edukacyjną zdefiniowaną poprzez poniższe działania:
   1. Opracowanie i promocja Mechanizmu Prekonsultacji dla zmian warunków technicznych.
   2. Promocja nowoczesnych rozwiązań z branży budowlanej.
   3. Stała współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi kreującymi prawo oraz nadzorowanie zgodnego z prawem stosowania przepisów z branży budowlanej, w szczególności w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.
   4. Promocja rynkowa działań organizacji branżowych i instytucji państwowych związanych ze zmianami przepisów budowlanych.
   5. Promocja branżowych rozwiązań i regulacji prawnych.
   6. Inicjowanie zapisów legislacyjnych wspierających zastosowanie w budynkach nowoczesnych produktów budowlanych.
   7. Reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej.
 3. Członkostwo w Stowarzyszeniu
  1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
   1. Członków zwyczajnych.
   2. Członków wspierających.
   3. Członków honorowych.
  2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych.
  3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, mająca miejsce zamieszkania poza granicami Polski.
  4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski lub poza jej granicami, której przedmiotem działalności jest działalność w szeroko rozumianym rynku budownictwa.
  5. Stowarzyszenie może nadawać członkom zwyczajnym członkostwo honorowe. Nadanie członkowi zwyczajnemu godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków członka zwyczajnego.
  6. Osoba ubiegająca się o członkostwo w Stowarzyszeniu jest obowiązana do złożenia pisemnej deklaracji zawierającej wolę przystąpienia do Stowarzyszenia oraz oświadczenie, w którym zobowiązuje się do opłacania składek członkowskich.
  7. Deklaracja składana przez osoby fizyczne musi dodatkowo zawierać:
   1. Imię i nazwisko.
   2. Datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL.
   3. Adres zamieszkania.
   4. Przebieg pracy zawodowej oraz opis doświadczenia posiadanego w branży budowlanej lub rekomendację jednego z Członków Założycieli.
  8. Deklaracja składana przez osoby prawne musi dodatkowo zawierać:
   1. Nazwę (firmę).
   2. Siedzibę i adres.
   3. Numer NIP.
   4. Załącznik - odpis z właściwego rejestru.
  9. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu podjętej w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji przez osobę ubiegającą się o członkostwo.
  10. O podjętej uchwale należy niezwłocznie powiadomić osobę ubiegającą się o członkostwo. W wypadku podjęcia uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków, osoba ubiegająca się o członkostwo może odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 60 dni od doręczenia jej zawiadomienia o odmowie przyjęcia. Decyzja Zebrania jest ostateczna.
  11. Każdy członek wspierający może ustanowić po jednym przedstawicielu.
 4. Prawa i obowiązki Członków Stowarzyszenia
  1. Członek zwyczajny ma prawo do:
   1. Udziału i głosowania na Walnym Zebraniu Członków.
   2. Wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia (bierne i czynne prawo wyborcze).
   3. Zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków, co do spraw objętych jego działalnością oraz żądania informacji odnośnie sposobu ich załatwienia.
   4. Korzystania z lokalu Stowarzyszenia i urządzeń technicznych, które się w nim znajdują.
   5. Otrzymywania pomocy w zakresie objętym działalnością Stowarzyszenia.
   6. Posiadania legitymacji Stowarzyszenia.
  2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
   1. Przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności normujących sferę budownictwa, a także przestrzegać postanowień statutu.
   2. Godnie reprezentować Stowarzyszenie.
   3. Podejmować wszelkie działania konieczne dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
   4. Szanować mienie Stowarzyszenia.
   5. Promować Stowarzyszenie i zabiegać o poparcie jego działalności przez opinię publiczną.
   6. Terminowo uiszczać składki członkowskie.
  3. Członkom Wspierającym przysługuje głos doradczy.
  4. Członek wspierający ma obowiązek:
   1. Aktywnie wspierać realizację celów Stowarzyszenia poprzez tworzenie zaplecza organizacyjnego i finansowego Stowarzyszenia.
   2. Opłacać terminowo składki członkowskie.
  5. Z Członkiem Wspierającym zawierana jest umowa o współpracy.
 5. Ustanie i zawieszenie członkostwa
  1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
   1. Pisemnej deklaracji członka z wnioskiem o wykreślenie z listy członków.
   2. Śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia praw publicznych.
   3. Ustania bytu prawnego członka będącego osobą prawną.
   4. Wykluczenia.
  2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
   1. Nieuiszczenia składek za rok kalendarzowy do końca lutego tego roku.
   2. Trwałego zaprzestania finansowego wspierania Stowarzyszenia przez członka wspierającego.
   3. Rażącego naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, postanowień statutu lub uchwał Stowarzyszenia.
  3. Zawieszenie członka w jego prawach (zawieszenie członkostwa) następuje w przypadku nieuiszczenia przez niego składek za rok kalendarzowy do końca stycznia tego roku.
  4. Zawieszenie i przywrócenie członkostwa następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd i doręczonej zawieszonemu członkowi.
  5. O podjętej uchwale w sprawie wykluczenia należy niezwłocznie powiadomić członka, którego uchwała dotyczy. Członek może odwołać się od takiej uchwały do Walnego Zebrania Członków w terminie 60 dni od doręczenia mu zawiadomienia o jej podjęciu. Decyzja Zebrania jest ostateczna.
 6. Majątek Stowarzyszenia
  1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
  2. Składki członkowskie są uiszczane przez członków zwyczajnych i wspierających z góry za rok kalendarzowy do końca stycznia tego roku, pod rygorem zawieszenia członkostwa, a następnie automatycznego wykluczenia członka.
  3. Nowoprzyjęty członek wspierający opłaca składkę wyliczoną odpowiednio do czasu (ilości miesięcy), jaki pozostał do końca roku.
  4. W przypadku skreślenia z listy członków składka wpłacona za rok bieżący nie podlega zwrotowi.
  5. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów oraz dochodów z ofiarności publicznej następuje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
  7. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:
   1. Działalność związana z organizacją targów wystaw i kongresów PKD 82.30.Z
   2. Wydawanie książek PKD 58.11.Z
   3. Wydawanie gazet PKD 58.13.Z
   4. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z
   5. Działalność w zakresie pozostałego oprogramowania PKD 58.29.Z
   6. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59
   7. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej PKD 73
   8. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
   9. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B
   10. Badania naukowe i prace rozwojowe PKD 72
  8. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
 7. Organy Stowarzyszenia
  1. Organami Stowarzyszenia są:
   1. Walne Zebranie Członków.
   2. Zarząd.
   3. Komisja Rewizyjna.
  2. Uchwały organów Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków, chyba że statut stanowi inaczej.
  3. Każdy członek zwyczajny ma jeden głos na Walnym Zebraniu Członków.
  4. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, na drugim terminie Zebrania uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych, bez względu na ilość obecnych osób.
 8. Walne Zebranie Członków
  1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
  2. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie zwyczajni osobiście lub przez pełnomocników. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby, określone regulaminami uchwalonymi zgodnie z niniejszym statutem.
  3. Walne Zebranie Członków zbiera się co najmniej raz w roku.
  4. Uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków podejmuje Zarząd z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 (jednej trzeciej) członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd w terminie 14 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązany jest zwołać Walne Zebranie Członków.
  5. Wraz z podjęciem uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania Członków przedstawia się proponowany porządek obrad Zebrania.
  6. Propozycje odnośnie wprowadzenia spraw nieobjętych proponowanym porządkiem prac mogą być składane Zarządowi najpóźniej na 7 dni przed zwołaniem Walnego Zebrania Członków.
  7. O terminie, miejscu zwołania Zebrania Członków oraz o proponowanym porządku prac Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia, listami poleconymi lub pocztą elektroniczną. List polecony lub poczta elektroniczna powinny być wysłane co najmniej 14 dni przez terminem Zebrania na adresy wskazane w deklaracji członkowskiej.
  8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
   1. Zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia uchwalonego przez Zarząd.
   2. Uchwalanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Walnego Zebrania Członków.
   3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów oraz uzupełnianie w ten sam sposób i w tym samym trybie składu tych organów.
   4. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
   5. Udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
   6. Uchwalanie zmian statutu.
   7. Ustalanie wysokości składek dla członków zwyczajnych i członków wspierających, w ramach uchwały zatwierdzającej budżet na kolejny rok obrotowy.
   8. Rozwiązanie Stowarzyszenia na zasadach określonych w Statucie.
   9. Nadawanie honorowego członkostwa, na wniosek Zarządu.
  9. Szczegółowe zasady i warunki funkcjonowania Walnego Zebrania Członków określa Regulamin Walnego Zebrania Członków uchwalany przez Zebranie na pierwszym posiedzeniu po rejestracji Stowarzyszenia.
 9. Zarząd
  1. Zarząd składa się od 3 do 5 osób, w tym Prezesa, któremu funkcję powierza Walne Zebranie Członków.
  2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
  3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je w stosunkach zewnętrznych.
  4. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
  5. Zarząd ma prawo udzielenia pełnomocnictw do prowadzenia spraw określonego rodzaju.
  6. Zarząd gospodaruje majątkiem i funduszami Stowarzyszenia. Zgody Walnego Zebrania Członków wyrażonej w uchwale wymagają nw. czynności:
   1. Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości.
   2. Nabycie, zbycie lub objęcie akcji bądź udziałów w spółce.
   3. Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki.
  7. Do kompetencji Zarządu należy:
   1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
   2. Uchwalanie budżetu i przedstawianie go do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków.
   3. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.
   4. Przyjmowanie, wykluczanie i zawieszanie członków.
   5. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków ze swojej działalności.
   6. Nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań na warunkach określonych Statutem.
   7. Powołanie i odwołanie Dyrektora Stowarzyszenia.
  8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Dyrektor Stowarzyszenia. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  9. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.
  10. Członkami Zarządu nie mogą być członkowie Komisji Rewizyjnej, ani osoby spokrewnione z nimi, spowinowacone lub pozostające we wspólnym pożyciu.
  11. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w jej uchwale lub pełnomocnik powołany uchwałą Zebrania Członków.
 10. Komisja Rewizyjna
  1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
  2. Kadencja Komisji trwa 4 lata.
  3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
   1. Kontrola polityki finansowej i budżetowej prowadzonej przez Zarząd.
   2. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań i opinii w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
   3. Reprezentowanie Stowarzyszenia w stosunkach z członkami Zarządu.
   4. Nadzorowanie opłacania składek przez członków Stowarzyszenia.
   5. Sprawowanie kontroli nad całokształtem działalności Stowarzyszenia.
  4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej.
  5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu ani osoby spokrewnione z nimi, spowinowacone lub pozostające we wspólnym pożyciu.
 11. Postanowienia końcowe
  1. Stowarzyszenie może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych, jeżeli cele tych organizacji nie pozostają w sprzeczności z celami Stowarzyszenia.
  2. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na skutek podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby członków.
  3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zebranie Członków w uchwale dotyczącej rozwiązania Stowarzyszenia wyznaczy inne osoby. Likwidatorami mogą być osoby niebędące członkami Stowarzyszenia.
Biuro Administracyjne / SNB
opracowanie

Biuro Administracyjne / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas