stowarzyszenie

struktura SNB

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki powstało z potrzeby stworzenia platformy dla techniczno-budowlanego dialogu na temat warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. To jeden z najważniejszych aktów prawnych dla polskiego budownictwa, który poddawany jest częstym zmianom. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, inicjując dyskusję i zapewniając jej obsługę administracyjno-biurową, integruje głosy wielu ekspertów, organizacji branżowych i zawodowych w celu skutecznego wdrażania aktualnych i harmonijnego rozwoju przyszłych przepisów, gwarantujących zrównoważony rozwój w budownictwie oraz powstanie budynków wyposażonych w innowacyjne i energooszczędne rozwiązania.

 
Walne Zgromadzenie Członków image/svg+xml image/svg+xml
 
Zarząd image/svg+xml
Komisja rewizyjna
 
image/svg+xml

Zarząd SNB

kadencja 2014 - 2018

Rafał Finister

Prezes

Zarządu SNB

Rafał FINSTER

Radosław Borkowski

Wiceprezes

Zarządu SNB

Radosław BORKOWSKI

Jerzy Klimm

Wiceprezes

Zarządu SNB

Jerzy KLIMM

Tomasz Klinke

Wiceprezes

Zarządu SNB

Tomasz KLINKE

Zarząd SNB

kadencja 2014 - 2018

Komisja Rewizyjna

kadencja 2014 - 2018

Andrzej Makuliński

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej SNB

Andrzej MAKULIŃSKI

Marzena Drabecka

Członek

Komisji Rewizyjnej SNB

Marzena DRABECKA

Konrad Witczak

Członek

Komisji Rewizyjnej SNB

Konrad WITCZAK

Komisja Rewizyjna

kadencja 2014 - 2018

Biuro Administracyjne image/svg+xml image/svg+xml
image/svg+xml
Eksperci SNB


Biuro Analiz
 
image/svg+xml

Biuro AnalizOpracowuje opinie i analizy dotyczące zagadnień polityki technicznej w budownictwie, w tym interpretacje przepisów techniczno-budowlanych; utrzymuje aktualną bazę wiedzy w zakresie przepisów i norm techniczno-budowlanych oraz statystycznej bazy danych dotyczącej branży budowlanej.

 
Departament Mechniazmu
Prekonsultacji
image/svg+xml

Departament Mechanizmu PrekonsultacjiRealizuje proces prekonsultacji w środowisku członków SNB i współpracujących organizacji branżowych oraz opracowuje stanowiska SNB odnośnie do proponowanych zmian przepisów techniczno-budowlanych; prowadzi monitoring i ocenę obowiązujących krajowych przepisów techniczno-budowlanych oraz inicjuje zmiany w celu ich dostosowywania, w szczególności do regulacji i wytycznych UE oraz zmian procesu budowlanego i postępu techniczno-technologicznego.

 
Departament Europejski image/svg+xml

Departament EuropejskiProwadzi monitoring działań podejmowanych na poziomie UE objętych zakresem działalności SNB; współpracuje z instytucjami i organizacjami europejskimi oraz partnerskimi w państwach członkowskich UE.

 
Departament Rozwoju SNB image/svg+xml

Departament RozwojuProwadzi politykę promocyjną SNB na forum krajowym i zagranicznym, w tym działalność wydawniczą i targową; pozyskuje finansowanie zewnętrzne na potrzeby realizacji działań statutowych SNB oraz projektów celowych.

 
Wydawnictwo image/svg+xml
 
Grupy robocze image/svg+xml
 
GR1 image/svg+xml
 
GR2 image/svg+xml
Zagospodarowanie Działki Budowlanej

Efektywne wykorzystanie działki budowlanej a koszty spełniania wymagań; Wpływ rozwoju zrównoważonego na sytuowanie budynku na działce budowlanej; Ochrona interesu osób trzecich, a zagospodarowanie działki budowlanej; Wpływ procedury stosowania odstępstw od przepisów, a możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania

Wyposażenie Techniczne Budynków

Systemy instalacyjne a zasadność istniejącego podziału wymagań dla poszczególnych instalacji; Rozwiązania innowacyjne, postęp techniczny a aktualność wymagań dla instalacji, w tym określonych w PN przywołanych w Warunkach Technicznych; Wyposażenie techniczne budynków jako wyznacznik standardu budynku; Zabezpieczenia techniczne i zarządzanie bezpieczeństwem w budynku

 
GR3 image/svg+xml
 
GR4 image/svg+xml
Bezpieczeństwo Konstrukcji i Użytkowania

Nowe technologie a bezpieczeństwo konstrukcji; Wpływ stosowania rozwiązań technicznych na bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania; Zarządzanie ryzykiem awarii systemów technicznych a bezpieczeństwo konstrukcji budynków

Bezpieczeństwo Pożarowe

Wady i zalety regulowania przepisów ppoż. dotyczących budynków w różnych aktach prawnych; Bezpieczeństwo pożarowe budynków a nakłady finansowe niezbędne do jego uzyskania; Możliwość stosowania rozwiązań alternatywnych a procedura odstępstw od przepisów

 
GR5 image/svg+xml
 
GR6 image/svg+xml
Higiena i Zdrowie

Aktualne wymagania dotyczące higieny i zdrowia, a jakość środowiska wewnętrznego; Kosztami ochrony użytkowników budynków oraz osób trzecich przed zagrożeniami dla higieny i zdrowia ludzi; Konsekwencje możliwych zagrożeń dla higieny i zdrowia ludzi a koniecznością zmiany wymagań

Racjonalizacja Użytkowania Energii

Racjonalizacja użytkowania energii w świetle aktualnego standardu energetycznego budynków; Optymalizacja kosztowej racjonalizacji użytkowania energii; Możliwości stosowania rozwiązań alternatywnych a procedura odstępstw od przepisów

 
GR7 image/svg+xml
 
GR8 image/svg+xml
Środowisko i zasoby naturalne

Zagadnienia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 305/2011 z dn. 9 marca 2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pózń. zm.) w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych rozumianych jako: ponowne wykorzystanie lub recykling obiektów budowlanych oraz wchodzących w ich skład materiałów i części po rozbiórce, trwałość obiektów budowlanych praz wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych środowisku surowców i materiałów wtórnych.

Ochrona Przed Hałasem i Drganiami

Kwestie wynikające z ustaleń Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 305/2011 z dn. 9 marca 2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pózń. zm.) w zakresie ochrony przed hałasem a także drganiami w szczególności z uwagi na hałas odbierany przez użytkowników budynków lub otoczenia w celu stworzenia odpowiednich warunków życia i zapewnienia odpowiedniego komfortu w ramach każdej ze sfer korzystania z budynku.

Biuro Administracyjne / SNB
opracowanie

Biuro Administracyjne / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas