wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiana definicyjna w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy

W Dzienniku Ustaw nr 173 pod pozycją 1034 ukazało się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz przepisów odrębnych. Do takich należy zaliczyć ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedmiotem regulacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest zmiana dotychczasowej katalogowej definicji pojęcia „pomieszczenie higienicznosanitarne”, określonej w § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.  Nr 169, poz. 1650, z 2007 Nr 49, poz. 330 oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 690). Obecna nowelizacja polega na wyłączeniu pomieszczeń palarni z katalogu pomieszczeń, zaliczanych do pomieszczeń higienicznosanitarnych, przez które należy rozumieć: szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, ustępy, jadalnie, z wyjątkiem stołówek, pomieszczenia do wypoczynku, pomieszczenia do ogrzewania się pracowników oraz pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas