działania SNB

koordynacja Grup Roboczych

Zasady funkcjonowania i działania GRUP ROBOCZYCH
(wyciąg z Regulaminu)

 

Postanowienia ogólne

 1. Ustala się zasady, w tym organizację i porządek, prac Grup Roboczych, realizujących II i III etap wdrażania koncepcji Mechanizmu Prekonsultacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT).
 2. Grupy Robocze powoływane są przez SNB, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb, po zasięgnięciu opinii Przewodniczących działających Grup Roboczych.
 3. Modyfikcja istniejących Grup Roboczych dokonywana jest przez SNB, po zasięgnięciu opinii Przewodniczych tych grup.

 

Organizacja funkcjonowania Grup Roboczych

 1. W pracach Grup Roboczych uczestniczą eksperci, wyznaczeni przez organizacje współpracujące, eksperci SNB, zaproszeni eksperci zewnętrzni oraz goście, zgodnie z listą uczestników przygotowaną przez SNB.
 2. Pracami Grupy Roboczej kieruje Przewodniczący.
 3. Wybór Przewodniczącego odbywa się na pierwszym spotkaniu Grupy Roboczej bezwzględną większością głosów.
 4. Przewodniczący może zgłosić do SNB swoją rezygnację z pełnionej funkcji.

 

Rola i zadania SNB w ramach wdrażania mechanizmu Prekonsultacji

 1. SNB prowadzi obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Grup Roboczych.
 2. Lista uczestniczących w Grupach Roboczych jest tworzona przez SNB i podawana do wiadomości uczestnikom każdorazowo przed spotkaniem, z wyprzedzeniem co najmniej 1 tygodnia. Planowany kalendarz spotkań wszystkich Grup Roboczych, w tym spotkań Przewodniczących Grup Roboczych, podawany jest do wiadomości wszystkich uczestników procesu prekonsultacji.
 3. Każdorazowo przed spotkaniem, z wyprzedzeniem co najmniej 1 tygodnia, SNB przekazuje uczestnikom procesu prekonsultacji materiały przygotowane na potrzeby spotkań pod wskazane przez nich adresy mailowe.
 4. SNB, na bieżąco, koordynuje prace Grup Roboczych, w tym opracowuje i podaje do wiadomości uczestnikom Grup Roboczych informacje na temat aktualnego stanu prac nad zmianami przepisów WT oraz brzmienie regulacji proponowanych przez Grupy Robocze. Informacja zamieszczana jest na stronie www.snb.org.pl i www.warunkitechniczne.pl, gdzie udostępniana jest uczestnikom procesu prekonsultacji w oparciu o przekazany przez SNB login i hasło.
 5. SNB opracowuje informacje związane z przebiegiem procesu prekonsultacji dla obserwatorów i mediów, w tym w publikacjach SNB, a w szczególności w dwumiesięczniku "Warunki Techniczne.PL".
 6. SNB uczestniczy we wszystkich spotkaniach Grup Roboczych i sporządza protokoły z tych spotkań.
 7. SNB opracowuje zbiorczy, rekomendowany przez środowisko, projekt zmian WT wraz z Oceną Skutków Regulacji oraz ich ewentualną aktualizację.
 8. SNB prezentuje, przed ministrem właściwym ds. budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, ostatecznie uzgodniony w środowisku - końcowy projekt zmian WT.
 9. SNB opracowuje raport opisujący wyniki procesu prekonsultacji oraz sposób ich wykorzystania w trakcie dokonywania oceny skutków regulacji.

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze zasady pracy podaje się do wiadomości uczestnikom Grup Roboczych

(wyciąg z Regulaminu prac Grup Roboczych)

Biuro Administracyjne / SNB
opracowanie

Biuro Administracyjne / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas