wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Konsultacje społeczne projektu założeń do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej rozpoczęło 27 marca 2012 r. konsultacje środowiskowe dotyczące projektu  założeń do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (wersja marzec 2012).

Powodem opracowania projektu założeń do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków jest obowiązek transpozycji postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) do krajowego porządku prawnego. Projektowana ustawa uwzględniać ma ponadto wnioski wynikające z prawie trzyletniego okresu funkcjonowania regulacji prawnych implementujących postanowienia pierwotnej dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w tej samej sprawie.

Projektowana ustawa, w myśl projektu założeń, wprowadzać będzie nowe regulacje dotyczące podstawowych pojęć systemowych, mechanizmów stabilizacyjnych i kontrolnych systemów: sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji, wytyczne dla opracowania krajowego planu działań na rzecz zwiększenia liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii , a także regulacje dotyczące proponowanych krajowych instrumentów finansowych, mających zachęcać do wznoszenia energooszczędnych zasobów budowlanych.

Wraz z projektowanymi rozwiązaniami ustawowymi projekt założeń przewiduje dokonanie koniecznych zmiany w aktach wykonawczych do ustawy Prawo budowlane, tj. w:

Termin wejścia w życie nowelizowanych rozporządzeń przewidziano na 9 stycznia 2013 r. w odniesieniu do budynków administracji publicznej, a na 9 lipca 2013 r. dla pozostałych budynków.

Planowany termin podpisania ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, zgodnie z ustaleniem dołączonego do projektu założeń testu regulacyjnego, to lipiec 2012 r, a wejście ustawy w życie ustawy – styczeń 2013.   

Do udziału w konsultacjach środowiskowych zostali zaproszeni beneficjenci systemu oceny energetycznej budynków: ośrodki akademickie, jednostki naukowo-badawcze, organizacje samorządowe i branżowe, w tym producentów wyrobów dla budownictwa. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki otrzymało pisemne zaproszenie do zgłoszenia swoich uwag i propozycji zmian wraz z uzasadnieniem, co uczyni po zasięgnięciu opinii swoich członków. Wyznaczony termin nadsyłania uwag upływa po 21 dniach, licząc od dnia otrzymania pisma zapraszającego do udziału w konsultacjach datowanego na 22 marca 2012 r. 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas