wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Konsultacje Założeń do projektu ustawy – Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Ministerstwo rozpoczęło konsultacje Założeń do projektu ustawy – Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Termin nadsyłania uwag upływa 12 lipca 2012 r.

Założenia zostały podzielone na kilka części:

Wprowadzenie, w którym zawarto opis proponowanych zmian systemowych oraz uzasadnienie ich wprowadzenia,

Nowy projekt ustawy Prawo budowlane ma likwidować mankamenty obecnych przepisów, podtrzymując jednocześnie dobre, sprawdzone w praktyce regulacje. Odpowiednio projektuje się wprowadzenie zmian w innych ustawach, w tym w szczególności do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Problematyka implementacji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 2010/31/UE zostanie uregulowana w odrębnym akcie prawnym.

Nowa ustawa Prawo budowlane zapewnić ma:

Warto podkreślić, iż przedstawiona koncepcja zawiera dwuwariantowe propozycje rozwiązań, które – jak należy podejrzewać – są konsekwencją środowiskowych ustaleń konsultacyjnych, zrealizowanych w ramach Prekonsultacji Założeń.

Jako zasadę przyjmuje się wprowadzenie do ustawy Prawo budowlane regulacji dotyczących warunków sytuowania budynków na działce, dotychczas obowiązujących na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn.zm.). Skutkiem zmian będzie zniesienie możliwości uzyskania odstępstwa od WT dla budynków w tym zakresie.

Opis projektu ustawy Prawo budowlane, składającego się z części:

 1. Przepisy ogólne.
 2. Lokalizacja obiektów liniowych o znaczeniu ponadlokalnym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Przygotowanie budowy.
 4. Budowa.
 5. Zakończenie budowy.
 6. Roboty budowlane inne niż budowa.
 7. Utrzymanie obiektów budowlanych.
 8. Katastrofa budowlana.
 9. Inwestycje konieczne (realizujące cel o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia interesu gospodarczego lub społecznego, bądź obronności i bezpieczeństwa państwa, zapewniające realizację polityki państwa, w szczególności ujęte w programach rządowych).
 10. Naruszenie przepisów w procesie budowlanym.
 11. Organy administracji publicznej.
 12. Przepisy karne.

W nowej Ustawie Prawo budowlane utrzymana zostanie zasada, że obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi powinien być projektowany, budowlany i użytkowany w sposób wyrażony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych, warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu, poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów strony trzeciej.

Z Warunków Technicznych dla budynków zostaną przeniesione do ustawy zasady sytuowania budynków:

 1. Budynek o wysokości poniżej 12 m – 1,5 m od granicy ścianą pełną lub 4 m ścianą z otworami, w granicy na zasadzie wzajemności,
 2. Budynek o wysokości powyżej 12 m - 35 m – 1/3 wysokości od granicy,
 3. Budynek o wysokości powyżej 35 m – ½ wysokości od granicy,
 4. Dopuszczalne mniejsze odległości, jeżeli nie naruszają przepisów odrębnych i sąsiad wyraził notarialną zgodę.

Opis zmian do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, w tym w szczególności ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas