wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiany dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

8 października 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1109 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w spawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Zmiany, obowiązujące po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia, polegają na:

1) terenów: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej i szpitali w miastach,

2) terenów: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zabudowy zagrodowej i rekreacyjno-wypoczynkowej, mieszkaniowo-usługowej,

3) terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców,

w pobliżu których zlokalizowane są drogi lub linie kolejowe, w tym także torowiska tramwajowe.

Zmiany wprowadzane przez Ministra Środowiska rzutują na spełnienie wymagań Działu IX „Ochrona przed hałasem i drganiami” Warunków technicznych dla budynków. Zgodnie bowiem z ust.2 pkt 1 § 323 pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy chronić przed hałasem zewnętrznym przenikającym do pomieszczeń spoza budynku. A zgodnie z ust.1 § 325 w/w budynki należy sytuować w miejscach najmniej narażonych na występowanie hałasu i drgań, a jeżeli one występują i ich poziomy będą powodować w pomieszczeniach tych budynków przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu i drgań, określonych w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w tych budynkach, należy stosować skuteczne zabezpieczenia.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas