wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

4 czerwca 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 640 opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055). Nowy akt prawny, poza określaniem wymagań technicznych dla sieci gazowych, ustala wymagania dla ich usytuowania.

Zgodnie z nową delegacją, zawartą w § 1 ust. 1, przepisy rozporządzenia należy stosować przy projektowaniu, budowie, przebudowie sieci gazowej służącej do transportu gazu zmiennego. Dotychczasowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dla sieci gazowych, w myśl § 1 ust. 1, regulowało szerszy obszar. Zakresem działania obejmowało projektowanie, budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci gazowych służących do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych.
Analogicznie, jak w dotychczasowym rozporządzeniu, w myśl ust. 2 § 1, określa się obszar wyłączenia. Obecnie spod wymagań wyłączone zostają:
1)    sieci gazowe służące do transportu gazów technicznych i skroplonych gazów węglowodorowych (C3-C4),
2)    sieci gazowe w kanałach zbiorczych,
3)    doświadczalne sieci gazowe,
4)    instalacje gazowe nienależące do sieci gazowej, znajdujące się w budynkach, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn.zm.),
5)    gazociągi podmorskie,
6)    sieci gazowe znajdujące się na terenach wojskowych.

Aktualny układ problemowy rozporządzenia dostosowano do bieżącego stanu wiedzy, co jest także widoczne w zweryfikowanym, w stosunku do dotychczasowego, słowniczku pojęć (§ 2).

Nowe rozporządzenie składa się z następujących rozdziałów merytorycznych i załączników:

- Rozdział 1. Przepisy ogólne, ustalającego wymogi formalno-prawne,

- Rozdział 2. Gazociągi, ustalającego wymagania dla klas lokalizacji budowanego gazociągu stalowego, w zależności od rodzaju zabudowy terenu, w którym planowana będzie budowa oraz zasady wyznaczania stref kontrolowanych, wymogi dla skrzyżowań gazociągów z przeszkodami, a także elementy wyposażenia sieci gazowej w armaturę zaporową i upustową,

- Rozdział 3. Stacje gazowe, ustalającego podział stacji w zależności od maksymalnego ciśnienia roboczego na wejściu do stacji, zasady lokalizacji stacji, w tym odległości od budynków, zasady zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem ciśnienia gazu i zagrożeniem wybuchem, wymagania dla urządzeń do nawaniania gazu ziemnego i innych elementów wyposażenia technicznego stacji,

- Rozdział 4. Zespół gazowy na przyłączu, ustalającego elementy składowe zespołu, minimalne odległości projektowanych zespołów gazowych na przyłączu od istniejących budynków lub istniejących instalacji gazowych zespołów na przyłączu od projektowanych budynków, wymagania materiałowe dla wykonywania zespołu gazowego, warunki prób wytrzymałościowych i szczelności,

- Rozdział 5. Tłocznie gazu, ustalającego warunki lokalizacyjne, wymagania dla instalacji zasilających i pomocniczych, armatury zaporowej i upustowej, sprężarek gazu, oraz innych elementów, w tym dotyczących systemu bezpieczeństwa,

- Rozdział 6. Magazyny gazu ziemnego oraz zakłady górnicze wydobywające gaz, ustalającego warunki lokalizacyjne, elementy wyposażenia technicznego, warunki analizy na potrzeby projektowania kriogenicznego magazynu gazu ziemnego,

- Załącznik nr 1 Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu,

- Załącznik nr 2 Szerokość stref kontrolowanych dla gazociągów wybudowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia lub dla których przed tym dniem wydano pozwolenie na budowę.

Ustalenia zawarte w Załączniku nr 2 mają bezpośredni związek z sytuowaniem obiektów budowlanych. W tabelach określono szerokość stref kontrolowanych w zależności od ciśnienia gazu w gazociągach układanych w ziemi, ich średnicy oraz rodzaju zlokalizowanych tam obiektów, takich jak: zespoły zabudowy mieszkaniowej, zwartej w miastach i na wsi, budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, budynki mieszkalne zabudowy jedno- i wielorodzinnej, wolno stojące budynki niemieszkalne (stodoły, szopy, garaże), obiekty zakładów przemysłowych, parkingi dla samochodów, przewody kanalizacyjne, kanały sieci cieplnej, kanalizacja kablowa i wodociągi, mające bezpośrednie połączenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt oraz kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne nie mające połączenia z takimi pomieszczeniami, napowietrzne linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, stacje transformatorów elektroenergetycznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po trzech miesiącach od jego publikacji, tj. 5 września 2013 r. 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas