wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego o przyszłości warunków technicznych dla budynków

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego na spotkaniu w dniu 5 czerwca 2013 r. dokonała następujących ustaleń (zgodnie z informacjami zawartymi w Komunikacie):

Przepisy zawarte obecnie w rozporządzeniach o warunkach technicznych obiektów budowlanych zastaną  przeniesione do Kodeksu budowlanego w części dotyczącej: odległości między budynkami, które mają związek z interesem publicznym (bezpieczeństwem pożarowym, sanitarnym). Kodeks budowlany przejmie rozwiązania regulujące sposób posadowienia obiektu na działce budowlanej oraz ograniczenia w sposobie gospodarowania nieruchomości sąsiadujących (status strony w postępowaniu), w pozostałych kwestiach będą miały rangę norm technicznych, nie będących aktami prawa powszechnie obowiązującego.

Obecne warunki techniczne dla budynków mają zostać ograniczone do przepisów z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Proponuje się, aby delegacja do wydania takiego rozporządzenia została zawarta w Kodeksie budowlanym.

Tym samym pozostałe kwestie przeniesione zostałyby do Podstawowych standardów technicznych budynków i ich użytkowania, ustalanych przez organizacje zawodowe z sektora budownictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Podstawowe standardy techniczne mają być publikowane w dzienniku urzędowym ministra.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas