wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie

Minister Infrastruktury wydał w dn. 17 czerwca 2011 r. rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie, opublikowane w Dz. U. nr 144, poz. 859.

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) stosuje się również przy projektowaniu, budowie i przebudowie budowli podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także związanych z nimi urządzeń budowlanych.

Nowe rozporządzenie odnosi się do powyższego i wprowadza zasadę, że pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w obiektach budowalnych metra mają być projektowane i budowane z zachowaniem wymogów określonych w przepisach działu III rozdziałów 1, 2, 4, 5, 6 i 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, o ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej.

Dział VI rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie określa również wymogi dotyczące budowli i urządzeń infrastruktury technicznej w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, przy czym rozdział 1 poświęcony jest wentylacji i klimatyzacji, rozdział 2 - instalacjom wodno-kanalizacyjnym, odwadniającym i ogrzewaniu, a rozdział 5 – oświetleniu. 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas