wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Aktualizacja planu zadań legislacyjnych MG na II połowę 2011 roku

Ministerstwo Gospodarki przyjęło w dn. 11 lipca aktualizację planu zadań legislacyjnych na II połowę 2011 roku. Z punktu widzenia kształtowania przepisów warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, istotne są prace nad projektem rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu, formy i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii, stanowiącym wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 28 ust. 6 ustawy o efektywności energetycznej z dn. 15 kwietnia 2011 r.

Rozporządzenie ma określić szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej; wzór karty audytu efektywności energetycznej; szczegółowe zasady prowadzenia pomiarów, niezbędnych do sporządzenia i weryfikacji audytu efektywności energetycznej i sposób ich standaryzacji; dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii; rodzaje dokumentów potwierdzających zgodność zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej z deklaracją przetargową.

Ponadto trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień audytora efektywności energetycznej, stanowiącym wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 33 ust. 7 ustawy o efektywności energetycznej.

Rozporządzenie ma określić sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia i egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do wykonywania zawodu audytora efektywności energetycznej; jednostki organizacyjne, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz tryb ich powoływania; wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu.

Przyjęcie w/w rozporządzeń ma na celu dostosowanie rozwiązań krajowych do przepisów dyrektywy 2006/32/WE z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, a planowany termin ich wydania to grudzień 2011 r. 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas