wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiany w Warunkach technicznych dla budynków od 1 stycznia 2018 r.

8 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2285 ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany w przepisach wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r. z wyjątkiem pkt 28 (dotyczącego paragrafu 104) , który wchodzi w...

Standardy projektowania budynków z uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opublikowało kolejną edycję poradnika „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniające koncepcję uniwersalnego projektowania”.

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla obiektów budowlanych i naturalnych w otoczeniu lotniska

19 października 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1942 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 wreśnia 2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska

Rozporządzenie w sprawie sporządzania audytu efektywności energetycznej

13 października 2017 r. w Dzienniku ustaw pod pozycją 1912 opublikowano rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. Przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 14 października 2017 r.

Zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska

10 października 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1888 opublikowano ustawę z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska. Przepisy ustawy weszły w życie z dniem 11 października 2017 r.

Tekst jednolity rozporządzenia MPiPS w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy

7 lipca 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1348 opublikowano tekst jednolity rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

liczba artykułów: 202, wyświetlane artykuły: 41 -50